Undersøkelse om konsekvenser av smitteutbrudd og smitteverntiltak

Vi ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021 og gjennomfører derfor ekstra datainnsamlinger i mars. 

I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet.

Datainnsamlingen foregår i BASIL og GSI.

Innsamlingen er hjemlet i barnehageloven § 48, forskrift til opplæringsloven § 2-2 og forskrift til privatskoleloven § 2-2.

 

Svar på innsamlingen

Barnehager: Rapportér i BASIL
BASIL åpner 8. mars
Svarfrist: Fredag 26. mars 

Grunnskoler og voksenopplæringen: Rapportér i GSI
GSI åpner 17. mars
Svarfrist skoler: 26. mars
Kommunene: kan kontrollere og følge opp til 9. april
Statsforvalteren: kan kontrollere og følge opp til 15. april

Praktisk gjennomføring

Kommunen, barnehagen og skolen må ha tilgang til UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem) for å logge seg inn i BASIL og GSI.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene og ha oversyn med innsamlingene. Om ønskelig kan statsforvalteren selv legge opp til et løp med kvalitetssikring innenfor fristene som er satt. De skal også gi faglig veiledning til kommuner og gi administrasjonsrettigheter til kommunen for UBAS-pålogging. Hvis dere har spørsmål til gjennomføring av innsamlingen, kan dere sende en e-post til basil@udir.no eller gsi@udir.no.

Kommunene skal følge opp barnehagene og skolene og gi faglig veiledning og bistå barnehager og skoler med påloggingsrettigheter i UBAS. Om ønskelig kan kommunen selv legge opp til et løp med kvalitetssikring innenfor fristene som er satt. Hvis dere som jobber i kommunen har spørsmål angående innsamlingen eller pålogging i UBAS, kan dere kontakte Statsforvalteren.