Kartlegging av barnehage- og skolehverdagen som følge av koronasituasjonen

Vi ønsker å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehage- og skoletilbudet, og vil i tiden fremover gjennomføre flere undersøkelser. 

I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet. 

Datainnsamling om konsekvenser av stengning av barnehager og skoler

Vi gjennomfører en datainnsamling i BASIL og GSI om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler. Informasjonen er blant annet viktig for å tilrettelegge for en så god barnehage- og skolestart som mulig til høsten, og for å kunne planlegge for ulike smittescenarier dersom vi går tilbake til rødt nivå.

Innsamlingen er hjemlet i jf. barnehageloven § 7 andre leddforskrift til opplæringsloven § 2-2 og forskrift til privatskoleloven § 2-2 

 

Svar på innsamlingen

Grunnskoler og voksenopplæringen: Rapportér i GSI

Barnehager: Rapportér i BASIL

Svarfrist: Torsdag 25. juni 

Praktisk gjennomføring

Kommunen, barnehagen og skolen må ha tilgang til UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem) for å logge seg inn i BASIL og GSI. Opplysningene skal rapporteres for gjeldende kommunestruktur for 2020, det betyr at skoler og kommuner må få tildelt riktige roller i UBAS dersom de ikke allerede har fått det.

 • Fylkesmannen skal følge opp kommunene og ha oversyn med innsamlingene. De skal også gi faglig veiledning til kommuner og gi administrasjonsrettigheter til kommunen for UBAS-pålogging. Hvis dere har spørsmål til gjennomføring av innsamlingen, kan dere sende en e-post til basil@udir.no eller gsi@udir.no
 • Kommunene skal følge opp barnehagene og skolene og gi faglig veiledning og bistå barnehager og skoler med påloggingsrettigheter i UBAS. Hvis dere som jobber i kommunen har spørsmål angående innsamlingen eller pålogging i UBAS, kan dere kontakte Fylkesmannen.

Det er ikke lagt opp til at kommunene og Fylkesmannen må kvalitetssikre og godkjenne de innrapporterte dataene som ved ordinære innsamlinger i BASIL og GSI. Om ønskelig kan kommunen og Fylkesmannen selv sette egne frister. 

Fylkeskommunale grunnskoler er fritatt for denne ekstraordinære innsamlingen. Kommunen sentralt skal heller ikke rapportere inn.  

Oppdatert 12.06 Åpne barnehager skal ikke levere skjema. 

Oppdatert 16.06: Svarfrist utsatt til 25. juni. 

Analysene publiseres i august. 

Barnehage

Barnehagene skal rapportere om: 

 • Barn med avtale om plass før nedstenging (1. mars) og etter gjenåpning (27. april (uke 18) og 8. juni (uke 24))
 • Oppmøte i barnehagen etter gjenåpning i uke 18 og 24
 • Barn med fravær fra barnehagen etter gjenåpning
 • Barn tilstede under nedstengingsperioden 13. mars til 20. april
 • Barn som har sagt opp plassen
 • Oppmøte blant minoritetsspråklige, barn med nedsatt funksjonsevne og barn med spesialpedagogisk hjelp 
 • Opplysninger om ansatte og vikarbruk under og etter nedstenging
 • Åpningstider
 • Eventuelle endringer i leke- og oppholdsareal som følge av smittevernstiltak
 • Kohorter (gruppestørrelse)

Grunnskole

Grunnskolene skal rapportere om:

 • Elever som fikk undervisning på skolen under nedstengningen
 • Hvilken uke skolen åpnet igjen
 • Organisering i kohorter
 • Organisering av undervisningen, på to telletidspunkt som er ment å illustrere hvordan det var under rødt tiltaksnivå (uke 20) og gult tiltaksnivå (uke 24)
 • Fravær av elever, på to telletidspunkt som er ment å illustrere hvordan det var under rødt tiltaksnivå (uke 20) og gult tiltaksnivå (uke 24)
 • Opplæringstilbudet til elever med rett til spesialundervisning og særskilt språkopplæring
 • Økt ressursbruk og kostnader
 • Oppmøte og åpningstider på SFO

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne skal rapportere om:

 • Antall deltakere per 12. mars
 • Tilbudet om nettbasert opplæring i perioden skolene var stengt
 • Antall deltakere som ikke har fått tilbud om opplæring eller ikke har kunnet nyttiggjøre seg av opplæringstilbudet når skolene var stengt
 • Hvilken uke skolen åpnet igjen
 • Organiseringen av opplæringen når skolene åpnet igjen
 • Fravær med bakgrunn i risikogruppe
 • Økt ressursbruk og kostnader

 Ukentlig undersøkelse om koronasituasjonen

Frem mot sommeren vil vi sende ut en ukentlig undersøkelse til et utvalg av offentlige og private barnehage- og skoleeiere. Informasjonsinnhentingen rullerer slik at ingen blir spurt to ganger.

Fylkesmennene vil gjennomføre den første undersøkelsen i uke 21. Tema for undersøkelsen vil være hvordan smitteverntiltakene har påvirket det pedagogiske tilbudet i barnehage og skole, hvilken oppfølging barn og elever med rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har fått og hvilke tiltak som er igangsatt for å sikre et så ordinært tilbud som mulig. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!