Utprøving av eksamen i praktiske og estetiske fag

Rambøll har gjennomført en ekstern evaluering av utprøvingen av eksamen i praktiske og estetiske fag våren 2019. Rapporten gir en oversikt over erfaringer med utprøvingen fra deltakerskolene og deres anbefalinger om eksamensmodell. 

Som en del av Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse ønsket Kunnskapsdepartementet å vurdere om de praktiske og estetiske fagene mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk, duodji og musikk skal bli en del av trekkfagsordningen til lokalt gitt eksamen i 10. trinn. 

Udir fikk i oppdrag å organisere en utprøving med en eksamensliknende prøve i disse fagene (OB 37 - 17). Formålet med utprøvingen er å innhente erfaringer for å kunne ta en beslutning om fagene skal bli en del av trekkfagsordningen og hvilken type eksamensform dette eventuelt skal bli.

Erfaringene fra utprøvingen viser at en muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på inntil 48 timer og 45 minutter eksaminering per elev er den mest egnede eksamensformen av de to eksamensformene som ble prøvd ut.

Hovedfunnet i rapporten fra Rambøll er at et flertall av lærere som har prøvd ut eksamen i ett av de praktiske og estetiske fagene vil anbefale en muntlig-praktisk eksamen. I tillegg skisserer rapporten en oppsummering av sentrale problemstillinger knyttet til gjennomføringen av eksamen i praktiske og estetiske fag.