Ulikheter i lærerstatistikk

Det er ulike kilder til statistikk om lærere i Norge. NTNU har sett på forskjellene i statistikkene til GSI og SSB og forklarer hva som ligger bak forskjellen mellom statistikkene. 

Hovedfunn

  • NTNU vurderer at de ulike statistikkene hver for seg gir viktig informasjon om lærerkvalifikasjoner i skolen. Statistikkene har ulike definisjoner, populasjoner og datainnsamlingsmetoder.
  • Personer som får yrkesgodkjenning som lærer i norsk skole av NOKUT regnes som "godkjent kompetanse" i Grunnskolens informasjonssystem (GSI), men vil regnes som "annen pedagogisk utdanning" hos SSB.
  • I GSI rapporteres planlagte lærere for hele skoleåret på et tidspunkt i oktober, mens SSB teller både vikarer og den fraværende i løpet av ei arbeidsuke i november. Vikarer er i større grad uten lærerutdanning.
  • Hos SSB beregnes andelen lærere med godkjent utdanning. Da teller en timevikar like mye som en fast ansatt lærer i 100 prosent stilling. Å sammenligne årsverk i SSB-statistikken med andel årsverk i GSI og PAI ville gitt mer sammenlignbare resultater.

Godkjent kompetanse og godkjent utdanning gir forskjeller

Lærere med annen pedagogisk utdanning er ikke inkludert som godkjent lærerutdanning hos SSB, men mye kan tyde på at mange i denne gruppen i hovedsak er registrert med godkjent kompetanse i GSI/PAI.

Lærere med annen pedagogisk utdanning inkluderer grupper som kan få godkjent kompetanse med grunnlag i opplæringsloven, slik som noen morsmålslærere og spesialpedagoger. Også personer med utdanning fra utlandet, kan ha fått godkjent utdanningen hos NOKUT. Gruppen lærere med annen pedagogisk utdanning inkluderer imidlertid også personer med påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning og lærere som har tatt videreutdanning uten å ha en godkjent lærerutdanning. NTNU finner at antall lærere med godkjent utdanning/kompetanse er ganske lik mellom kildene når annen pedagogisk utdanning inkluderes blant godkjent utdanning i SSB-statistikken.

Ulikheter i definisjoner og datainnsamling

Statistikkene har ulike definisjoner, populasjoner og datainnsamlingsmetoder. Det er også forskjeller mellom et øyeblikksbilde og planlagte lærere. Noen endringer kan være hensiktsmessige for å få statistikkene til å nærme seg hverandre. NTNU anbefaler noen endringer bl.a. utdanninger fra utlandet, vikarbruk og at alle statistikkene bør se på årsverk framfor antall lærere.