Læremidler med statstilskudd

Rambøll har evaluert noen utvalgte læremidler, og kartlagt behovet for læremidler til elever med særskilte behov og minoritetsspråklige elever.

Utdanningsdirektoratet gir statstilskudd til utvikling av læremidler for tre elevgrupper: Elever med særskilte behov, minoritetsspråklige elever og elever på smale fagområder i videregående opplæring. 

Sluttrapporten fra 2015 viser blant annet:

  • Forvaltningen av ordningen fungerer bra og læremidlene er gode. Læremiddelutviklerne er fornøyde med kravene som stilles, og med forvaltningen og dialogen med direktoratet om tilskuddsordningen.
  • De fleste læremidlene, både papirbaserte og de digitale, oppfyller de formelle, pedagogiske og tekniske kravene. Enkelte læremiddelutviklere oppgir at kravene som stilles i tilskuddsordningen har påvirket den generelle utviklingen og utformingen av andre læremidler.
  • De særskilte kravene til multifunksjonelle læremidler og til læremidler for minoritetsspråklige elever blir i mindre grad oppfylt, sammenlignet med de generelle kravene. Dette gjelder blant annet tilpassing av språk og grad av kompleksitet, og tilrettelegging for motoriske vansker.
  • Det er fortsatt behov for tilrettelagte læremidler for disse to gruppene, og behovet er til dels sammenfallende når det gjelder språklig tilpasning. 
  • Det er en generell mangel på aldersadekvate og nivådifferensierte læremidler. Dette inkluderer lettleste læremidler som ikke kompromisser med det faglige innholdet og som er tydeligere på progresjonen i faget.
  • Mange lærere ønsker seg primært flere trykte læremidler. Manglende IKT-kompetanse synes å være viktigste årsak til at mange lærere ikke etterspør flere digitale læremidler.
  • Bransjeforeninger og interesseorganisasjoner bidrar i liten grad i utviklingen av læremidler. De har liten kjennskap til tilskuddsordningen og til utvikling av læremidler innenfor deres fagfelt.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!