Kunnskapsløftet: Implementering av nye læreplaner i reformen

Det gjenstår  fortsatt en rekke utfordringer knyttet til utforming og implementering av læreplanene i Kunnskapsløftet.

Evalueringsrapportene viser at:

  • Kompetansemålene utfordrer i liten grad den relativt stabile fagorienteringen i skolen.
  • Kompetanseorienterte læreplaner gir ikke god nok støtte i måten det faglige innholdet skal velges ut og tilrettelegges på.
  • En modell som tilsier at mål bestemmes sentralt, og framgangsmåter bestemmes lokalt, bidrar til forskjeller i utdanningstilbud videreføres.
  • I og med at læreplanen i liten grad reduserer kunnskapskompleksitet gjennom et innholdsfokus vil reformen føre til en breddeorientering og en overflatisk tilnærming i vurdering og læring.
  • Formaliseringen av vurderingsarbeidet øker krav til dokumentasjon og reduserer dermed tiden lærerne ellers vil hatt til forberedelser av undervisning og arbeid med elevene.
  • Formalisering av vurdering kan lede til et ensidig fokus på konkrete læringsmål og effektiv testing som verken tjener breddefokuset eller dybdefokuset i læringen.

Synteserapport

Rapporten er en av fire synteserapporter fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Evalueringen varte fra 2006 til 2012. I synteserapportene har ulike forskningsmiljøer gravd dypere og fått frem sentrale funn på tvers av alle rapportene i evalueringen. De viser også til annen relevant forskning.