Finansiering av private barnehager - Vurderinger av mulige endringer i tilskuddsmodellen

Notatet ser på mulige endringer i modellen for tilskudd til private barnehager. 

Telemarksforskning vurderer de praktiske og økonomiske sidene ved endringer i følgende faktorer:

  • Redusert pensjonspåslag
  • Tilpasse tilskuddene etter størrelsen på barnehagene
  • Tilpasse administrasjonspåslaget som tar hensyn til stordriftsfordeler

Formålet med pensjonspåslaget er å ta hensyn til forskjeller i pensjonskostnader mellom offentlige og private barnehager. Pensjonspåslaget er regulert i «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager» § 4, og skal være på 13% av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene.

 


Redusert pensjonspåslag

Notatet viser at det er store beløp å spare på å redusere pensjonspåslaget for private barnehager. I dag gis det store flertallet av barnehager tilskudd til pensjon som er høyere enn de utgiftene barnehagen har. Ved å redusere pensjonspåslaget fra dagens 13 %, vil denne overkompensasjonen reduseres. Samtidig vil en redusert sats bety at flere barnehager ikke får dekket sine pensjonsutgifter. Det vil bety økte administrative kostnader dersom disse, som i dag, skal kunne søke om ekstra dekning. Enkle tester viser imidlertid at innsparingen sannsynligvis vil være langt større enn de administrative merkostnadene. Nye bemanningsnormer vil trolig innebære at innsparingen blir mindre enn det Telemarksforsking beregner ut fra bemanningen i 2017.

Tilpasse tilskuddene etter størrelsen på barnehagene

Private grunnskoler får høyere tilskudd for de første elevene, noe som gjør det økonomisk mulig å drive små skoler som ellers ville slitt på grunn av smådriftsulemper. Det testes om den samme modellen gir grunnlag for å ha ulikt tilskudd til små og store barnehager. Det viser seg at tilskudd pr. plass til de 25 første plassene bør være høyere enn tilskudd pr. plass utover dette antallet. Modellen innebærer at også større barnehager får høyere tilskudd for de første plassene.
Det fullstendige forslaget til modell innebærer samtidig at barnehagestørrelsen i kommunale barnehager, som utgjør grunnlaget for lokale tilskuddssatser, tas hensyn til.

Videre illustreres effektene av modellen for de barnehagene som taper eller vinner mest, og for de kommunene som får størst endringer i tilskuddsplikt. Det er også utarbeidet en regnearkmodell som kan gjøre en eventuell omlegging håndterbar for
kommunene. Det foreslås imidlertid at en eventuell innføring av modellen først bør skje etter at kostnadseffektene av de nye bemanningsnormene er synlig i regnskapene.

Tilpasse administrasjonspåslaget som tar hensyn til stordriftsfordeler

Det er sannsynlig at barnehager i kjeder har stordriftsfordeler i administrasjonen. Det er imidlertid ikke noe tilgjengelig datagrunnlag for å måle denne kostnadsforskjellen, og konklusjonen er at endringer i administrasjonspåslaget derfor ikke er gjennomførbart i praksis.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!