Evaluering av ordningen med fylkesvise mobbeombud

Mobbeombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som angår psykososialt miljø. Foreldre og elever kjenner ikke spesielt godt til ordningen ennå eller hva mobbeombudet kan hjelpe dem med, men mener at det er behov for ordningen. 

NOVA har evaluert ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole i perioden 2018-2020.

Hovedfunn

  • Mobbeombudenes plassering i fylkeskommunen oppleves som uavhengig men ensom
  • Mobbeombudets personlige erfaring og karrierebakgrunn former rollen
  • Mobbeombudene opplever sin rolle som midt mellom skolen og Fylkesmannen
  • Mobbeombudene bruker mer tid på skolesektoren enn på barnehagesektoren
  • Mobbeombudene følger opp enkeltsaker fra elever og foreldre, men støtter også skolen i å hjelpe eleven eller foreldrene på en mer hensiktsmessig måte
  • Skoleeiere og barnehagesektoren er fornøyde, men kjennskapen til mobbeombudet er varierende
  • Foreldre og elever kjenner ikke spesielt godt til ordningen eller hva mobbeombudet kan hjelpe dem med, men mener at det er behov for ordningen

Foreldre har lavere terskel for å kontakte mobbeombudet

Det kan virke som om en del foreldre henvender seg til mobbeombudet, fordi det oppleves som for alvorlig å kontakte Fylkesmannen. I enkelte tilfeller viser det seg at mobbeombudet i praksis går inn og overtar skoleeiers rolle i å hjelpe skoler med å løse fastlåste og komplekse saker, men dette varierer fra ombud til ombud. 

Mobbeombudene savner et faglig og sosialt fellesskap

Uavhengigheten som følger med plasseringen i fylkeskommunen, er viktig for mobbeombudene. Samtidig savner de et faglig og sosialt fellesskap selv om de samarbeider med elev- og lærlingeombudet i større eller mindre grad. Mobbeombudene er organisert i et nettverk, men jobber lite sammen. Det fører til individuelle tolkninger av mandatet og med det ulik praksis basert på mobbeombudets tidligere erfaring og karrierebakgrunn. 

Om denne rapporten

Fra høsten 2018 ble det innført en ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole med et nasjonalt mandat. Mobbeombudene er ansatt og plassert hos fylkeskommunen for på den måten å være uavhengig av eiere for barnehage og grunnskole. Den nasjonale ordningen gir rom for lokale tilpasninger.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!