Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

Denne evalueringen har til hensikt å styrke kunnskapsgrunnlaget om særskilt språkopplæring og innføringstilbud i grunnskole og videregående opplæring.

Hovedmålsettingen med oppdraget har vært å vurdere i hvilken grad tilbudet, som gis til elever med krav om særskilt språk-opplæring, bidrar til å gi elevene tilstrekkelige ferdigheter i norsk, slik at de kan overføres til ordinær undervisning.

Hovedproblemstillingene for oppdraget har vært som følger:

  • I hvilken grad bidrar tilbud om særskilt språkopplæring til god progresjon i norsk og kvalifiserer elever for videre skolegang slik at elevene fullfører og består opplæringen?
  • I hvilken grad har endringer i opplæringsloven om innføringstilbudet bidratt til en praksisendring i utforming og organisering av innføringstilbud?
  • I hvilken grad vurderes regelverk og veiledningsmateriell som hensiktsmessig og tilstrekkelig i utvikling av tilbud om særskilt språkopplæring i grunnskole- og videregående opplæring?
  • Hva er årsaker til nedgangen i GSI1 knyttet til særskilt språkopplæring, målt som antall læretimer per elev som allokeres til særskilt språkopplæring?

I tillegg har en målsetting ved oppdraget vært å kartlegge og beskrive eksempler på god praksis i kommuner og fylkeskommuner.