Evaluering av kulturskolen

I skoleåret 2018/2019 gikk litt over 13 prosent av alle norske barn i grunnskolealder på kulturskole. Kulturskolene i Norge er preget av et rikt mangfold samtidig som de har en rekke fellestrekk, viser evalueringen.

Hovedfunn

  • Kulturskolene er preget av variasjon
  • Det er stor variasjon i kostnadene for å gå på kulturskole
  • Kulturskoler står i spenningsfelt mellom å være et bredde- og et spesialiseringstilbud

Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget til Stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Kulturskolene er preget av variasjon

Variasjonen mellom kommunene er stor når det gjelder andelen barn som er kulturskoleelever og antallet på ventelister. Det er også stor variasjon i ansettelsesformer, når det gjelder summen som brukes til kulturskole, om den er lokalisert under kultur eller skole og omfang og innhold i tilbudet.

Kulturskolens mange roller kan være vanskelige å forene

Kulturskolen skal være et pedagogisk tilbud, et kunsttilbud, og samtidig et fritidstilbud. Med kulturskolens faglige og økonomiske ressurser er det krevende å ha alle disse tilbudene samtidig. Disse rollene er dessuten gjerne knyttet til ulike deler av kommunen. Selv om kulturskolen kan ligge under kulturområdet i en kommune, så vil et pedagogisk tilbud være knyttet tett til skolefeltet.

Kulturskolen er økonomisk utilgjengelig for noen

Det er stor variasjon i hvor mye kulturskolen koster, og for noen er det for kostbart, slik at den i praksis ikke er et tilbud for alle i enkelte kommuner. I tillegg har kulturskolen potensiale i å bli bedre kjent i større deler av befolkningen. De som gjerne kjenner til kulturskolen, er kunstinteresserte familier som typisk er ressurssterke.

Kulturskolen dras mellom å være et bredde- og et spesialiseringstilbud

Skal den være preget av å gi «alle» en opplevelse og erfaring innenfor kunsten, eller skal den sette ressursene inn på å utvikle talentene? Kulturskolen er også preget av lokale forhold og lange kulturtradisjoner og har ofte rollen som en bevarer av disse tradisjonene. Samtidig kan dette hindre innovasjon innenfor tilbudet.

Forskerne etterspør tydeligere styringssignaler

Basert på funnene, etterspør forskerne tydeligere styringssignaler fra staten. Det er viktig for å gjøre kulturskolen i stand til å være en sentral del av en kulturell grunnmur, en dannelsesarena for barn og unge, et alternativt skolerom og en opplæringsarena for barn og ungdom innen kunstfag.

Mer om rapporten