Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren

Barnehager jobber grundig og fremadrettet med planlegging og gjennomføring av tiltak som kan bedre kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. Systematisk vurdering som utgangspunkt for videre planlegging ser ut til å være mer krevende å få til. Fylkesmannen og barnehagemyndigheten fremmer bruk av ressurser som kan hjelpe barnehagene i arbeidet.

Funn i evalueringen

«Kvalitet i barnehagen» (KiB) er en samling verktøy og ressurser som skal være til hjelp for barnehager, og de andre nivåene i forvaltningen av barnehagesektoren, i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Aktuelle problemstillinger i evalueringen er

  • Hvordan arbeider barnehager med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, og hvilke muligheter og begrensninger opplever de i arbeidet?  
  • Hvordan jobber barnehagene med kvalitetsutvikling, i og mellom ulike nivåer i forvaltningen?
  • På hvilke måter bidrar verktøyene til kvalitetsutvikling i barnehagene? Blir verktøyene oppfattet som en del av et helhetlig system som kan bidra til at barnehage-Norge oppnår målene sine??

Barnehager jobber med planlegging og gjennomføring, mindre med vurdering

Barnehager vektlegger planleggings- og gjennomføringsaspektene ved det pedagogiske arbeidet. Systematisk vurdering som utgangspunkt for videre planlegging – altså dobbeltkretslæring- ser ut til å være mer krevende å få til.

Barnehager bruker ståstedsanalysen og foreldreundersøkelsen

Svarene i undersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge 2017» viser at Ståstedsanalysen og Foreldreundersøkelsen er best kjent blant verktøyene. Henholdsvis 85 og 95 prosent av styrerne oppgir å kjenne til disse verktøyene. Disse er også verktøyene som er mest brukt.

Lite samhandling på tvers av ansvarsområder

I evalueringen kommer det frem at verktøyene som inngår i KiB, i liten grad støtter opp om samhandlingen med andre aktører i oppvekstfeltet som skolen, PPT, Statped, Bup, barnevern eller lokalsamfunnet for øvrig.

Tid og kompetanse er viktig for å få til endringer 

Sykefravær, turnover og mangel på tid gjør det vanskelig å få til systematisk vurdering som utgangspunkt for videre planlegging av det pedagogiske arbeidet.

Kommuner, eiere og fylker oppfordrer til bruk verktøyene

Fylkesmannen og barnehagemyndigheten oppfordrer til bruk av verktøyene og ressursene i KiB, blant annet gjennom å integrere dem i felles prosjekter for kvalitetsutvikling.. I kvalitetsarbeidet kan det være uklart om kommunen opptrer som en «raus barnehageeier» eller som barnehagemyndighet. I tilsynsdelen av myndighetsrollen sørger interkommunalt samarbeid og systemer for transparens og habilitet for et tydeligere skille mellom kommunens roller. Dette er spesielt viktig der eier og myndighet er samme person.

Utvalg, metodebruk, validitet

Data er innhentet fra tre utvalgte fylker, og består blant annet av intervjuer med barnehagemyndigheten i tre kommuner i hvert fylke, åtte barnehageeiere, og representanter fra større barnehagekjeder. Kommuner i det samiske forvaltningsområdet er inkludert. Barnehageansvarlig hos Fylkesmannen de tre fylkene og representanter fra Udir er også inkludert i undersøkelsen. I tillegg har forskerne observert det pedagogiske arbeidet i barnehagene, og har bidratt med spørsmål i undersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge 2017».

Om «Kvalitet i barnehagen»

Kvalitetssystemet skal blant annet gi

  • barnehagen verktøy til å vurdere og reflektere over egen praksis
  • kommunen informasjon for å vurdere hva de skal føre tilsyn med 
  • nasjonale myndigheter et kunnskapsgrunnlag for å sette mål for og utvikle tiltak på ulike områder i barnehagesektoren
  • foreldre informasjon som grunnlag for valg av barnehage, og som grunnlag for dialog om kvaliteten i barnehagen barnet deres går i

Les mer om «Kvalitet i barnehagen»

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!