Algoritmebasert tenkning og programmering i nordiske skoler

Rapporten gir en oversikt over og status for algoritmebasert tenking, koding og programmering i Norden. 

I Norden er algoritmebasert tenkning en del av en digital kompetanse og en bred teknologiforståelse. Rapporten argumenterer for at algoritmekunnskap bør få en større plass i skolen. Tre ulike perspektiver diskuteres: Skal algoritmisk tenkning være et eget fag, bør det bygges inn i enkelte fag som matematikk, eller skal inngå i en overordnet, tverrgående fagfornyelse i utvikling av pensum?

Lærerne er avgjørende for å lykkes

Rapporten, som presenteres på BETT-konferansen i London, er forsiktig med å trekke konklusjoner i forhold til de tre perspektivene, men foreslår at det på lang sikt bør legges opp til en tverrgående fagfornyelse. Dette kan bare lykkes hvis det henger sammen med en helhetlig utdanningspolitikk som trekker med alle aktørene i sektoren. Styrking av lærernes digitale kompetanse og algoritmekunnskap blir trukket frem som en avgjørende faktor for å lykkes.

Hva er algoritmer? 
Algoritmer finnes overalt, og det blir stadig viktigere å forstå hva de gjør og hva de betyr for oss. Begrepet algoritme kan gjerne byttes ut med «oppskrift». Når vi blir utsatt for målrettet reklame på sosiale medier, ligger det algoritmer bak. Mange eksperter trekker frem algoritmisk tenkning, programmering og digital kompetanse som sentralt for innovasjon og produktivitet.