Psykisk helse i skolen

Lærerne ønsker at skolen skal arbeide systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene. Likevel er det bare et mindretall av lærerne som oppgir at skolen faktisk gjør dette.

Psykiske vansker er en viktig årsak til frafallet i videregående opplæring. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU kartlagt skolens holdninger og kunnskap om psykisk helse. Rapporten inneholder analyser av svar fra lærere, skoleledere og skoleeiere på spørsmål om hvordan skolen forholder seg til temaet psykisk helse.

Lærerne ønsker mer kompetanse

Undersøkelsen viser at lærere gjør en aktiv innsats for å tilrettelegge både i og utenfor undervisningen for elever med psykiske vansker. Samtidig uttrykker lærerne at de ønsker mer kompetanse, ressurser og bedre tilrettelegging fra skoleleder og skoleeier. Lærerne ser ut til å ha god kjennskap til hva de bør være oppmerksomme på når det gjelder atferd hos elevene som indikerer psykiske vansker.

God nytte av hjelpetjenester

Lærerne har stort sett god kjennskap til de ulike hjelpetjenestene, spesielt til de som har sterk tilknytning til skolen som pedagogisk-psykologisk rådgivnings- og oppfølgingstjeneste (PPT), skolehelsetjenesten og sosialpedagogisk rådgiver eller sosiallærer. Disse hjelpetjenestene har også lærerne hatt særlig god hjelp av.

Skoleledere ønsker å jobbe systematisk og forebyggende

Skolelederne er i stor grad enige i at skolen bør ha en aktiv rolle for å hjelpe elever med psykiske vansker. Ifølge ledere fra grunnskolen er det et aktivt skole-hjem samarbeid som har størst betydning for skolens arbeid med å fremme god psykisk helse hos elevene. Skoleledere på videregående skole anser ikke dette som like viktig, men skoleledere fra begge skoleslagene er imidlertid enige om at gode retningslinjer for individuell ivaretakelse har stor betydning for systematisk og forebyggende arbeid.

Skoleeierne er positive til forebygging og støtte

Skoleeierne mener at de tilbyr et bredt tilbud av ressurser og lett tilgjengelige tjenester. Kompetente tverrfaglige team og en lett tilgjengelig skolehelsetjeneste er viktigst. Skoleeierne er også positive til at de i stor grad bør tilrettelegge for skolens arbeid med elever som har psykiske vansker gjennom å tilby flere ulike tiltak, som blant annet tverrfaglige støttefunksjoner samt ulike typer veiledning og kurs til skolene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!