Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gått gjennom over 300 artikler om læring hos barn med utviklingshemning.

Kunnskapsoversikten inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for satsingen «Vi Sprenger Grenser». Satsingen skal bidra til å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemming. Generelt viser rapporten at det finnes mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder utviklet for barn med psykisk utviklingshemning.

Noen  hovedfunn, sortert etter læringsområde

Lesing

  • Barn med Downs har dårligere fonologisk bevissthet og vokabular, men har relativt gode dekodingsevner.  
  • Barn med psykisk utviklingshemming sine leseferdigheter heves gjennom skolegang, men mer omfattende leseundervisning hever læringen ytterligere. 

Språk

  • Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon for personer med utviklingshemming bidrar i stor grad til å forbedre språk, men effekten er ofte moderat.  
  • Barn med Downs har svakere ekspressivt vokabular, grammatikk og verbalt korttidsminne enn normalutviklende barn på samme mentale alder. Reseptivt vokabular er ikke dårligere hos barn med Downs. 

Læring

  • Sammenlignet med elever med mild psykisk utviklingshemming, har elever med lærevansker større utbytte av intervensjoner i lesing og matematikk. Elever med lærevansker gjør det bedre på induktivt resonnement og oppgaver med rådgivende instruksjoner. Samlet sett klarer elever med lærevansker i større grad å overføre kunnskap til nye situasjoner enn elever med mild psykisk utviklingshemming.  
  • Samlet sett viser intervensjoner som vektlegger selvbestemmelse for elever med kognitive funksjonshemninger, seg å positivt påvirke ferdigheter som er viktige for skoleprestasjoner. I tillegg har de en direkte, positiv påvirkning på akademiske ferdigheter som matematikk og rettskriving.  
  • Både spesielt tilpasset, og mer generell, bruk av dataverktøy for elever med mild til borderline psykisk utviklingshemning kan ha tydelige, positive effekter på visuelt korttidsminne, regning og evne til å huske historier.