Kapitalstrukturer i private barnehager 2021

Rapporten ser på hvordan de private barnehageforetakene finansierer drift og eiendeler. Den viser blant annet en nedgang både i barnehagenes egenkapital og gjeld.

Hovedfunn

  • Det er en nedgang i barnehagenes egenkapital og gjeld.
  • Soliditeten i de fleste barnehagene øker.
  • Mesteparten av barnehageforetakenes gjeld er til kredittinstitusjoner.

Nedgang i barnehagenes egenkapital

Den samlede egenkapitalen til barnehageforetakene vokste fra om lag 4,1 milliarder kroner i 2015 til 6 milliarder kroner i 2019–2020, før den ble redusert til 4,8 milliarder kroner i 2021. Opptjent egenkapital definerer utviklingen, men det har også vært noe økning i innskutt egenkapital fra eierne. Dette utgjorde en økende andel av samlet egenkapital frem til og med 2020.

Soliditeten i de fleste barnehagene øker

Soliditeten i sektoren økte i perioden 2015–2020, med en økning i egenkapitalandelen fra 22 til 26 prosent. Andelen økte særlig i 2018–2020, da samlet gjeld ble redusert med 4 milliarder kroner, samtidig som egenkapitalen ble redusert med 250 millioner kroner. I 2021 ble gjelden og egenkapitalen igjen redusert med hhv. 1,9 og 1,2 milliarder kroner, slik at egenkapitalandelen ble redusert fra 26 til 24 prosent. Dette var imidlertid drevet av utviklingen i enkeltkonsern, mens resten av sektoren økte sin soliditet.

Mesteparten av gjelden er til kredittinstitusjoner

Gjelden er hovedsakelig langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. I 2015–2020 utgjorde dette mellom 51 og 57 prosent av samlet gjeld. I 2021 ble denne typen gjeld redusert til 44 prosent av den samlede gjelden. I perioden 2015–2020 økte andelen kortsiktig gjeld fra 31 til 36 prosent, før den økte videre til 46 prosent i 2021.

Årlige rapporter