Sluttrapport

Deltakende kommuner fornøyde med pilot for programfinansiering

Tolv kommuner har deltatt i en pilot for programfinansiering av tilskudd rettet mot utsatte barn og unge. De melder om positive erfaringer, bedre tverrfaglig samarbeid og økning i tiltak rettet mot utsatte barn og unge og deres familier.

Hovedfunn

  • Det tverrsektorielle samarbeidet om utsatte barn og unge ble styrket.
  • Økt handlingsrom, vanskelig å benytte?
  • Piloten førte først og fremst til at eksisterende tiltak og prosesser ble videreført.

Forsterket tversektorielt samarbeid om utsatte barn og unge

Piloten har forsterket pågående arbeid i kommunene med tverrsektorielt arbeid generelt, og rundt utsatte barn og unge spesielt. Begge tema har blitt satt høyere på dagsordenen gjennom pilot for programfinansiering, og kommunene anser ordningen som nyttig. De har blir bedre til å jobbe både tverrsektorielt og tverrfaglig innad i de ulike sektorene som er involvert i arbeidet for utsatte barn og unge og deres familier.

Allikevel ser kommunene et videre utviklingspotensial for arbeidet, ettersom det fortsatt finnes mange skiller mellom de ulike sektorene i kommunen.

Økt handlingsrom, vanskelig å benytte?

Pilot for programfinansiering oppleves som en etterlengtet og mindre byråkratisk ordning som gir frihet for kommunene og mulighet til å jobbe aktivt med tverrsektoriell samhandling. Det kan imidlertid virke som det har vært krevende å benytte det økte handlingsrommet, ettersom det har vært lite strategisk tenkning og diskusjon i kommunene rundt bruken av midlene. Kanskje har det noen steder vært manglende rutiner og prosedyrer for deltagelse, beslutninger og prosesser for slikt utviklingsarbeid. Piloten har i liten grad ført til innovasjon eller økt brukerretting.

Videreføring av eksisterende tiltak og prosesser

Kommunene har hovedsakelig brukt midlene fra piloten til videreføring og forsterkning av eksisterende tiltak og prosesser for tverrfaglig samarbeid om utsatte barn og unge og deres familier.

Pilotkommunene opplevde at koronapandemien understreket behovet for økt tverrsektorielt samarbeid. Ulike forutsetninger gjorde at noen kommuner fikk en forsterket kraft i pilotarbeidet under pandemien, mens det for andre kommuner ble satt på vent. I tillegg til pandemi, påvirket interne omorganiseringer og utskifting av prosjektdeltakere til dårligere fremdrift på arbeidet i flere kommuner.

Rapportserie