Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier ble styrket ved en lovendring 1. august. Denne veilederen forklarer de nye bestemmelsene.

Veileder: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier (Helsedirektoratet.no)

Til enhver tid er det barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene. Noen vil ha slike behov allerede fra fødselen av, og andre vil få behov for slike tjenester underveis. For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier vedtok Stortinget nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2022.

Formålet med veilederen er å forklare de nye bestemmelsene nærmere, tydeliggjøre ansvar og myndighet, og gi veiledning på hvordan pliktene kan ivaretas. Målet er også at veilederen skal være et praktisk verktøy for implementering av de nye eller endrede bestemmelsene om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier.

Samarbeid mellom fire direktorater

Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har hatt felles oppdrag om å utarbeide veilederen.