Melde fra til barnevernet – hva skal barnehagen gjøre?

Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å følge med og melde fra til barnevernet hvis de ser forhold som kan være skadelig for barnet. 

Barnehageeier og styrer er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til regelverket og rutiner rundt meldeplikten til barnevernet.

Alle ansatte har en plikt til å følge med

Alle som jobber i barnehagen må følge med på barna i barnehagen og være oppmerksom på forhold hvor det kan være aktuelt å melde fra til barnevernet. Eksempler på hva du kan se etter kan gjelde:

 • foreldrenes atferd
 • fysiske, psykiske eller hygieniske forhold ved barnet
 • seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse

Når skal du melde fra til barnevernet?

Hvis du ser tegn på at et barn kan være utsatt for skadelige forhold, har du en plikt til å melde fra til barnevernet. Alle ansatte har en plikt til å melde fra om slike forhold. Det gjelder situasjoner der det er fare for at barnet tar vesentlig skade eller kan havne i en slik situasjon. Dette gjelder i tilfeller:

 • barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt.
 • barn med livstruende eller alvorlig sykdom ikke får nødvendig behandling.
 • barn med nedsatt funksjonsevne eller som er spesielt hjelpetrengende ikke får ikke sitt behov for behandling eller opplæring.
 • barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.
 • alvorlig omsorgssvikt, blant annet seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Selv om det finnes tilfeller der barn ikke lever under optimale forhold, eller at barnet og familien ville hatt nytte av hjelp fra barneverntjenesten, har ikke barnehagen en plikt til å melde fra om dette.

Hvis du mener det er riktig å melde en sak til barnevernet, kan ingen andre i barnehagen vurdere om du bør melde ifra til barneverntjenesten eller ikke. Du melder fra til barnevernet i den kommunen barnet bor. Når du har sendt bekymringsmelding til barnevernet, vil barnevernet følge opp saken videre.

Taushetsplikt

Alle ansatte har plikt til å melde fra om forhold til barnevernet. Plikten til å melde bekymring til barneverntjenesten går foran taushetsplikten. Det vil si at du må melde bekymringen om barnet til barneverntjenesten, selv om du normalt har taushetsplikt om slike forhold.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barnehagen og barneverntjenesten må sammen lage rutiner for hvordan de ønsker å samarbeide, blant annet lage en fast fremgangsmåte for hvordan de ansatte skal melde fra til barnevernet. Det må være klart for de ansatte når de skal melde fra om en sak, hvordan de gjør det og hva bekymringsmeldingen skal inneholde. Det er ikke et krav om at det må være skriftlig, men det skal være en fast rutine som alle de ansatte kjenner godt til. Det må også være klart om det er styrer eller den enkelte ansatte som sender bekymringsmelding til barnevernet.

Rutiner for å melde saker til barnevernet

Har du mistanke om forhold du mener må meldes, skal du melde fra om bekymringen til barneverntjenesten så snart som mulig. Det er et krav om at bekymringen skal meldes umiddelbart, og du skal ikke gjøre nye undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte om det stemmer.

 Bekymringsmeldinger fra barnehagen må inneholde:

 • informasjon om hvilket barn bekymringen gjelder
 • informasjon om hva bekymringen går ut på
 • informasjon om hvem som melder og hvilken barnehage meldingen er sendt fra

Dette er nødvendig informasjon som barneverntjenesten trenger for å ha mulighet til å følge opp bekymringsmeldingen. Utover dette er det ingen formelle krav til hvordan meldingen skal være. Henvender du deg muntlig til barneverntjenesten, bør du skrive ned bekymringen din i etterkant, slik at barnevernet har dokumentasjon på hendelsen. 

Barnevernet kan be om informasjon

Barneverntjenesten kan be barnehagen om opplysninger om et barn. Barnehagen må da gi opplysningene til barnevernet. Alle ansatte i barnehagen har en plikt til å gi opplysninger til barnevernet.

Barneverntjenesten må gi en konkret bestilling over hvilke opplysninger de trenger om barnet, og kan ikke kreve å få en fullstendig journal. Barneverntjenesten skal ikke få flere få flere opplysninger enn nødvendig. Du kan for eksempel ikke gi opplysninger om andre barn i barnehagen. Det vil være et brudd på taushetsplikten.
For å ivareta barnets beste, er det viktig at barnehagen gir opplysningene til barnevernet så raskt som mulig.

Paragraf:

 • Barnehageloven §§ 46
 • Barnehageloven §§ 7

Aktuelle lenker:

 

 

Vurder hvordan barnehagen din jobber