Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Aktørene på barnehageområdet

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet er øverste forvaltningsorgan i barnehagesektoren. Kunnskapsdepartementet har saksforberedelse av statsbudsjett og lovforslag, og har ansvar for å iverksette Stortingets budsjett- og lovvedtak. Departementet utøver myndighet i barnehagesektoren gjennom blant annet å fastsette forskrifter knyttet til barnehageloven.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er fra 2012 delegert en rekke forvaltnings- og utviklingsoppgaver på barnehageområdet. Direktoratet har blant annet forvaltningsoppgaver knyttet til tilsyn og fortolkning av regelverk på nasjonalt nivå. Direktoratet er delegert ansvaret for å styre statsforvalterens oppgaver på barnehageområdet. Dessuten fører direktoratet tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.

Utdanningsdirektoratet skal veilede kommuner og barnehager om barnehageloven kapittel V med forskrifter, det vil si reglene om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager. For å ta kontakt med Utdanningsdirektoratet, send en e-post til post@udir.no.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget. Statsforvalteren har oppgaver som er knyttet til forvaltning av barnehageloven. Statsforvalteren er klageinstans for en rekke vedtak fattet av kommunen som barnehagemyndighet. Det er statsforvalteren som fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgavene den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven, jf. barnehageloven § 54. Fra 1. august 2016 kan statsforvalteren føre tilsyn direkte med den enkelte barnehage i særlige tilfeller. Statsforvalteren har på lik linje med kommunen innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta statsforvalterens oppgaver.

Etter barnehageloven § 13 har statsforvalteren et generelt veiledningsansvar overfor kommuner og eiere av virksomheter etter barnehageloven. 

Her finner dere kontaktinformasjon til statsforvalterne.

Kommunen

Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet gi veiledning og sørge for at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.

Barnehageeier

Barnehageeier har ansvaret for tilbudet i den enkelte barnehage og for at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. Videre har barnehageeier har ansvaret for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale.

Pyramide som viser aktørene på barnehageområdet. Øverst er Stortinget, og videre følger Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, statsforvalteren, kommunen og barnehageeier.