Tilskuddssatser for private videregående skoler 2024

Her finner du tilskuddssatsene for videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet som er godkjent etter privatskolelova.

Satser for 2024 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2022, prisjustert til 2024 med noen unntak.

  • Satser til utdanningsprogrammene håndverk, design og produktutvikling, informasjonsteknologi og medieproduksjon, frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign og design og håndverk er satsen for design og håndverk i 2023 prisjustert til 2024.
  • Satsen til salg, service og reiseliv og service og samferdsel er satsen for service og samferdsel i 2023 prisjustert til 2024.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter privatskoleloven

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024:
Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering151 300
Bygg- og anleggsteknikk193 300
Elektro og datateknologi187 900
Design og håndverk195 400
Restaurant- og matfag216 600
Helse- og oppvekstfag177 500
Idrettsfag161 600
Teknologi- og industrifag192 400
Musikk, dans og drama219 300
Medier og kommunikasjon166 900
Naturbruk240 300
Service og samferdsel191 900
Kunst, design og arkitektur156 900
Håndverk, design og produktutvikling195 400
Informasjonsteknologi og medieproduksjon195 400
Salg, service og reiseliv191 900
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign195 400
Steinerskoler, studiespesialisering170 300

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskoleloven

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober 2023 legges til grunn for utbetalingen i 2024.

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter privatskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024:
Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering158 300
Helse- og oppvekstfag187 800

Spesialundervisning - private videregående skoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

  • Satsene for 2023 er lagt til grunn og korrigeres med 4,4 % forventet lønns- og prisvekst fra 2023 til 2024.
Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time:
TimeSats
Lærertime929,-
Assistenttime465,-

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får særskilt tilskudd til toppidrett i 2024:

  • Tilskudd til Norges idrettsforbund (NIF) ved Olympiatoppen, 0,383 mill. kroner.
Resterende midler 82,485 mill. kroner er fordelt slik:
SkoleSærtilskudd 2024
Haugesund Toppidrettsgymnas AS7 050 000
Norges Toppidrettsgymnas Bodø AS2 664 000
Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS10 426 000
Norges Toppidrettsgymnas Geilo AS2 832 000
Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger AS4 356 000
Norges Toppidrettsgymnas Lillehammer AS8 013 000
Norges Toppidrettsgymnas Tromsø AS3 932 000
Stiftelsen Telemark Toppidrett gymnas6 943 000
Wang AS (Oslo)13 805 000
Wang Fredrikstad AS5 413 000
Wang Hamar AS5 882 000
Wang Toppidrett Stavanger AS5 512 000
Wang Tønsberg AS5 657 000
Beregning av satser for private videregående skoler 2024 (PDF)