Tilskuddssatser for private grunnskoler 2024

Her finner du tilskuddssatsene for private grunnskoler i Norge og private grunnskoler i utlandet, godkjent etter privatskoleloven, for 2024.

Satser for 2024 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

Endringer i satser 1.7.2024–31.12.2024 for private skoler i Norge og utlandet, særtilskudd til kombinerte skoler og kompensasjon til rene barneskoler forutsetter at RNB 2024 vedtas 21. juni. RNB finner du her: Prop_104_S_(2023–2024)_Forel_utg (regjeringen.no)

For våren 2024 videreføres satsen for 2020, med de justeringene som må til for at satsen skal bli på 2024-nivå, se beregningsdokumentet nedenfor. Ny beregningsmodell tas i bruk fra høsten 2024, ved oppstart av nytt skoleår.

Satser våren 2024 er beregnet med utgangspunkt i

  • et knekkpunkt på 42 elever, en videreføring av knekkpunktet for 2020
  • satser for 2020, korrigert for endring i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2022, endring i SPK-avgift fra 2022 til 2024 og for lønns- og prisvekst (prisjusteringsfaktoren) for 2023 og 2024
  • at satsene også korrigeres for koronarelaterte tilskuddsordninger og tilskudd til veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere som er gitt både til kommuner og private skoler i perioden 2018–2022

Satser høsten 2024 er beregnet med utgangspunkt i

  • et fast knekkpunkt på 45 elever
  • lønns- og prisvekst (prisjusteringsfaktoren) for 2023 og 2024
  • endring i SPK-avgift fra 2022 til 2024
  • trekk for tilskudd i forbindelse med covid-19 der privatskolene allerede er kompensert i egne ordninger i 2022

Satser for grunnskoler godkjent etter privatskoleloven

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024–30.06.2024:
TrinnTil og med 42 elever Fra og med 43 elever
Barnetrinn  231 50081 400
Ungdomstrinn239 90084 500

 

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.7.2024–31.12.2024*:
TrinnTil og med 45 eleverFra og med 46 elever
Barnetrinn216 90085 800
Ungdomstrinn239 50094 900

*Satser høsten 2024, forutsatt at RNB 2024 vedtas 21. juni.

Kombinerte skoler får ungdomstrinnsats for alle sine elever, også elever på barnetrinn.

Særtilskudd til kombinerte grunnskoler

Det opprettes et særtilskudd til private kombinerte grunnskoler for å kompensere for reduksjon i tilskudd som følge av ny tilskuddsmodell og beregningspraksis for private kombinerte grunnskoler. Tilskuddet gis per elev til skoler med elever i intervallet 46–90 elever. For høsten 2024 foreslås det en bevilgning på 30 mill. kroner.

Kombinerte skoler som får tilskudd over kap. 228, post 70 (private grunnskoler i Norge) og post 73 (private grunnskoler i utlandet) omfattes av denne ordningen.

Elevtall per 1. oktober 2023 i kombinerte skoler i Norge og utlandet på 5 356 elever1 legges til grunn for utbetalingen høsten 2024. Dette gir en sats per elev på kroner 5 601,19 kroner i særtilskudd til kombinerte skoler.

Kompensasjonsordning til barnetrinn

Av hensyn til forutsigbarheten for rene barneskoler kompenseres det for effekten av redusert sats skoleåret 2024–2025. Disse skolene skal få tid til å tilpasse seg satsene i den nye modellen der satsene er fordelt på årsverk. Det gis et tilskudd basert på differansen mellom satsene i Prop. 1 S 2024 og RNB 2024. Tilskuddet er på kroner 6 000 per elev for de 45 første elevene og kroner 2 400 for elever fra 46 og oppover for skoler i Norge. For skoler i utlandet kroner 6 100 per elev for de 45 første elevene og kroner 2 500 for elever fra 46 og oppover. Tilskuddet utbetales med 85% av sats.

Rene barneskoler som får tilskudd over kap. 228, post 70 (private grunnskoler i Norge) og post 73 (private grunnskoler i utlandet) omfattes av denne ordningen.

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskoleloven

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall per 1. oktober 2023 legges til grunn for utbetalingen i 2024.

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter privatskoleloven

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024–30.06.2024:
TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinn234 00082 300
Ungdomstrinn242 50085 400

 

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.7.2024–31.12.2024*:
TrinnTil og med 45 eleverFra og med 46 elever
Barnetrinn219 50086 800
Ungdomstrinn242 50096 000

*Satser høsten 2024, forutsatt at RNB 2024 vedtas 21. juni som foreslått.

Kombinerte skoler får ungdomstrinnsats for alle sine elever, også elever på barnetrinn.

Spesialundervisning – grunnskoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser:
TimeSats
Lærertime929,-
Assistenttime465,-


Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskoleloven – våren 2024

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskoleloven – høsten 2024 (PDF)

Endring av beregningspraksis

Fra høsten 2024 vil beregningspraksisen endres. Dette innebærer at kombinerte skoler får høy sats for totalt 45 elever, på tilsvarende måte som rene barne- og ungdomsskoler. Kombinerte skoler får utbetalt ungdomstrinnsatser for alle sine elever. Høy sats på ungdomstrinn for de 45 første elevene og lav sats på ungdomstrinn for resterende elever.

Overgangsordning

Det innføres en overgangsordning fra høsten 2024 for at skolene skal få en gradvis innfasing mot nytt tilskuddsnivå som følge av ny tilskuddsmodell og beregningspraksis. Det legges til grunn en overgangsperiode på fem år, med full innfasing fra høsten 2028.

Overgangsordningen tar utgangspunkt i differansen mellom tilskuddet skolen ville fått med dagens tilskuddsmodell/beregningspraksis og hva skolen vil få med ny modell/beregningspraksis. Alle skoler med endring i tilskudd (både nedgang og økning i tilskudd) som følge av ny modell/beregningspraksis vil omfattes av overgangsordningen og beregningene gjøres på skolenivå.

Skoler som får en nedgang i tilskudd

For skoler som får en nedgang i tilskuddet blir det beregnet en kompensasjon som reduseres hvert år i overgangsordningen. For skoleåret 2024–25 får skolene kompensert 4/5 av differansen mellom dagens modell og ny modell. Kompensasjonen reduseres med 1/5 hvert år skoleår, slik at ny tilskuddsmodell er fullt innfaset fra skoleåret 2028–29.

Skoler som får en økning i tilskudd

Skoler som får en økning i tilskuddet med ny modell, vil gjennom overgangsordningen få en gradvis opptrapping av økningen over fem år. For skoleåret 2024–25 får skolene utbetalt 1/5 av differansen mellom dagens modell og ny modell. Økningen i tilskuddet økes med 1/5 hvert skoleår, slik at ny tilskuddsmodell er fullt innfaset fra skoleåret 2028–29.

Utbetaling

Overgangsordningen vil følge samme utbetalingsplan som det ordinære elevtilskuddet.

For skoler som får en nedgang i tilskudd vil kompensasjonen beregnet i overgangsordningen utbetales i tillegg til elevtilskuddet beregnet med ny modell.

For skoler som får en økning i tilskuddet vil utbetaling av ordinært elevtilskudd beregnet med ny modell bli redusert i henhold til beregningene i overgangsordningen.

Elevtall i overgangsordningen

Fra juli og frem til elevtelling per 1.10.2024 vil overgangsordningen bli beregnet og utbetalt med foreløpige a-konto beløp basert på skolens elevtall per 1.10.2023. Etter at nye elevtall per 1.10.2024 er kjent vil vi foreta en reberegning av overgangsordningen basert på det elevtallet for høsten 2024. Beregninger i overgangsordningen på nytt elevtall per 1.10.2024 danner grunnlag for hva den enkelte skole vil bli kompensert for i overgangsordningen frem til høsten 2028. Det vil ikke bli beregnet ny kompensasjon for endringer i elevtall etter 1.10.2024.

Excelark med mulighet for å beregne kompensasjon i overgangsperioden for din skole