Tilskuddssatser for private grunnskoler 2024

Her finner du tilskuddssatsene for private grunnskoler i Norge og private grunnskoler i utlandet, godkjent etter privatskoleloven, for 2024.

Satser for 2024 under kap. 228 postene 70 og 73 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

For våren 2024 videreføres satsen for 2020, med de justeringene som må til for at satsen skal bli på 2024-nivå, se beregningsdokumentet nedenfor. Ny beregningsmodell tas i bruk fra høsten 2024, ved oppstart av nytt skoleår.

Satser våren 2024 er beregnet med utgangspunkt i

  • et knekkpunkt på 42 elever, en videreføring av knekkpunktet for 2020
  • satser for 2020, korrigert for endring i tilskuddsgrunnlaget fra 2018 til 2022, endring i SPK-avgift fra 2022 til 2024 og for lønns- og prisvekst (prisjusteringsfaktoren) for 2023 og 2024
  • at satsene også korrigeres for koronarelaterte tilskuddsordninger og tilskudd til veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere som er gitt både til kommuner og private skoler i perioden 2018–2022

Satser høsten 2024 er beregnet med utgangspunkt i

  • et fast knekkpunkt på 45 elever
  • lønns- og prisvekst (prisjusteringsfaktoren) for 2023 og 2024
  • endring i SPK-avgift fra 2022 til 2024
  • trekk for tilskudd i forbindelse med covid-19 der privatskolene allerede er kompensert i egne ordninger i 2022

Satser for grunnskoler godkjent etter privatskoleloven

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024–30.06.2024:
TrinnTil og med 42 elever Fra og med 43 elever
Barnetrinn  231 50081 400
Ungdomstrinn239 90084 500

 

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.7.2024–31.12.2024:
TrinnTil og med 45 eleverFra og med 46 elever
Barnetrinn222 90088 200
Ungdomstrinn225 80089 300

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter privatskoleloven

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder private grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Elevtall per 1. oktober 2023 legges til grunn for utbetalingen i 2024.

Satser for grunnskoler i utlandet godkjent etter privatskoleloven

Satsene for grunnskoler i utlandet avviker fra satsene for grunnskoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2024–30.06.2024:
TrinnTil og med 42 eleverFra og med 43 elever
Barnetrinn234 00082 300
Ungdomstrinn242 50085 400

 

Tilskudd blir utbetalt med 85 % av følgende satser per elev, 1.7.2024–31.12.2024:
TrinnTil og med 45 eleverFra og med 46 elever
Barnetrinn225 60089 300
Ungdomstrinn228 60090 400

Spesialundervisning – grunnskoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon av utgifter til spesialundervisning ved norske grunnskoler i utlandet er delegert til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tilskuddet utbetales med 100 % av følgende satser:
TimeSats
Lærertime929,-
Assistenttime465,-

Endring av beregningspraksis

Fra høsten 2024 vil beregningspraksisen endres. Dette innebærer at kombinerte skoler får høy sats for totalt 45 elever, på tilsvarende måte som rene barne- og ungdomsskoler. Kombinerte skoler får utbetalt høy sats for de 45 første elevene på ungdomstrinnet. Hvis en skole har færre enn 45 elever på ungdomstrinn får skolen høy sats på barnetrinn for resterende elever opptil 45 elever totalt.

Overgangsordning

Det innføres en overgangsordning fra høsten 2024 for at skolene skal få en gradvis innfasing mot nytt tilskuddsnivå. Det legges til grunn en overgangsperiode på fem år, med full innfasing fra høsten 2028. 

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskoleloven – våren 2024

Beregning av satser for grunnskoler godkjent etter privatskoleloven – høsten 2024 (PDF)