Tilskuddssatser for diverse private skoler som gir yrkesrettet opplæring 2024

Her finner du tilskuddssatsene for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring godkjent etter privatskolelova kapittel 6A.

Satser for 2024 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.

I beregningen av satsene til Norsk yrkesdykkerskole er satsene for 2023 lagt til grunn og korrigert med 4,4 % forventet lønns- og prisvekst fra 2023 til 2024. Øvrige satser er basert på KOSTRA-tall.

Tilskudd blir utbetalt med 65 % av følgende satser per elev, 1.1.2024:
KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m.158 300
Studietilbud utover videregående opplæring 158 300
Reklameutdanning – inntil 75 elever171 400
Reklameutdanning – over 75 elever 158 300
Kunst-, medie- og musikkutdanning – inntil 30 elever 232 800
Kunst-, medie- og musikkutdanning – over 30 elever 171 400
Norsk yrkesdykkerskole – inntil 28 elever451 900
Norsk yrkesdykkerskole – over 28 elever339 100
Beregning av satser 2024 for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter privatskoleloven kapittel 6A