Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb 2024

Her finner du tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. Satser gjeldende fra 1.1.2024.

Basistilskudd I

Bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med ungdom som har ungdomsrett får basistilskudd I.

Basistilskudd I for 2024 er på 175 882 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen per år.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over
hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Oversikt over ulike opplæringsmodeller
OpplæringsmodellerGjeldende sats fra 1.1.2024Gjelder
Hovedmodell (2+2) (tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskaping)7 328 kroner i 24 månederFor lærlinger og lærekandidater som følger hovedmodellen dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5
Særløp (1+3) (tilsvarer 2 års opplæring og 1 års verdiskaping)9 771 kroner i 36 månederFor lærlinger og lærekandidater som følger særløp dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd.
Full opplæring i bedrift (0+4) (tilsvarer 3 års opplæring og 1 års verdiskaping)10 993 kroner i 48 månederFor lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift jf. opplæringsloven § 4-5 jf. § 3-3 fjerde ledd og § 5-5.

Full opplæring i bedrift (0+2) (tilsvarer 2 års opplæring)

14 656
kroner i 24 måneder

For praksisbrevkandidater som får 2 år med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

I tillegg til basistilskuddet gis et ekstra tilskudd på 68 196 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat per år for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.

Basistilskudd II

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med lærlinger og praksisbrevkandidater som er 21 år eller eldre, og som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt med full opplærling i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 tredje ledd.
Videre gjelder tilskuddet for lærlinger som tegner lærekontrakt eller praksisbrevkandidater som tegner opplæringskontrakt, men som tidligere har brukt opp retten til videregående opplæring. Tilskuddet gis også for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb.

Satsen for basistilskudd II for lærekontrakter/opplæringskontrakter/kontrakt om fagbrev på jobb er 5 728 kroner per lærling/praksisbrevkandidat/kandidat for fagbrev på jobb per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 68 732 kroner i året. På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen per år. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

Verneverdige tradisjonshåndverksfag under opplæringsloven som utløser ekstra tilskudd

Tilskudd utbetales til bedrifter for lærlinger eller praksisbrevkandidater som tegner kontrakt i verneverdige tradisjonshåndverksfag etter opplæringsloven § 4-5, og for lærlinger eller praksisbrevkandidater som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Tilskuddet gis også til bedrifter for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb.

For disse gjelder følgende sats: 9 742 kroner per lærling/praksisbrevkandidat/kandidat per måned (116 902 kroner per år) for læretiden i bedrift, også for verdiskapingsdelen.