Tilskudd til toppidrett

Tilskuddsordningen skal medvirke til at skolene som er omfattet av ordningen kan legge til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.

Hvem kan motta tilskudd?

Tilskuddsmottakere er skoler som tilbyr særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, godkjent etter privatskolelova § 2-1 andre ledd bokstav d.

I tillegg til å være godkjent etter privatskolelova må skolene være godkjent som toppidrettsgymnas av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). 

Skolene som omfattes av ordningen er navngitt i statsbudsjettet.

Om ordningen

Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at skolene som er omfattet av ordningen kan legge til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.

Målgruppen er toppidrettselever ved videregående skoler godkjent etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d.

Tilskuddet utbetales til skolen som er godkjent etter privatskoleloven.

Lov og regelverk

Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskuddet vil bli utbetalt.

Rapportering

Skolen rapporterer ikke særskilt for toppidrettstilskuddet, men følger rapporteringsrutinene som gjelder for videregående skoler godkjent etter privatskolelova.

Skolen må kunne dokumentere at den legger særskilt til rette for toppidrettssatsning, blant annet når det gjelder organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innenfor den/de idretten(e) skolen tilbyr.