Tilskudd til tiltak for fullføring av videregående opplæring for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

Tiltaket skal bidra til at lærlinger (ungdom og voksne), praksisbrevkandidater og lærekandidater som er/står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen får komme tilbake i lære eller beholde læreplassen. Tiltaket skal også bidra til at flere får en læreplass. 

Hvem kan motta tilskudd?

Fylkeskommunene mottar tilskudd.

Om ordningen

Målet med ordningen er å gi fylkeskommunen fleksibilitet slik at de kan gjennomføre gode tiltak lokalt. Tiltakene skal rettes inn mot utfordringer i fag- og yrkesopplæringen, og de lærefagene som er særlig hardt rammet av covid-19-pandemien.

Fylkeskommunene skal bruke tilskuddet til tiltak rettet mot lærlinger (ungdom og voksne), praksisbrevkandidater og lærekandidater som er/står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen. Målet med tiltakene skal være at disse får komme tilbake eller beholde læreplassen sin.

Tiltaket skal også bidra til at flere får en læreplass.

Tilsvarende tiltak ble gjennomført i 2020.

Ordningen er ikke søknadsbasert

Tilskuddet utbetales automatisk, og fylkeskommunene trenger ikke søke.

Midlene fordeles til fylkeskommunene basert på delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring i kommunesektoren. Aktuelle kostnadsnøkler fremgår av «Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2021 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2020–2021), Grønt hefte».

Hva tilskuddet kan brukes til

Fylkeskommunen kan bruke tilskuddet på en rekke ulike tiltak, avhengig av utfordringer i det enkelte fylke. Dette kan for eksempel være:

  • tiltak knyttet til formidling av læreplasser
  • tiltak knyttet til arbeid med å rekruttere lærebedrifter
  • tiltak som stimulerer lokalt næringsliv eller opplæringskontor til å senke terskelen/redusere risikoen ved å ta inn lærlinger/praksisbrevkandidater/ lærekandidater
  • tiltak som bidrar til at lærlingen/praksisbrevkandidaten/lærekandidaten får fullført læreløpet sitt i bedrift
  • økt lærlingtilskudd for lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater gitt til bedrifter i bransjer som er hardt rammet
  • tilbud om alternativ vg3 i skole som alternativ til læreplass

Tilskuddet skal ikke benyttes til ordningen «Fagbrev på jobb».

Fylkeskommunen kan vurdere å ta med yrkesopplæringsnemndene i beslutningen om hvordan tilskuddet skal brukes i fylket.

Tilskudd

Tilskuddet ble utbetalt i mars 2021. Rammen for tilskuddsordningen var på 100 millioner kroner i 2021.

Rapportering

Fylkeskommunene skal rapportere til Utdanningsdirektoratet på antall lærlinger/praksisbrevkandidater/lærekandidater som er finansiert av tilskuddet, fordelt på lærefag og tiltak.

De skal rapportere tre ganger (to delrapporter og en sluttrapport), og hver rapportering består av to skjema (Excel-fil og elektronisk rapporteringsskjema).

Rapporteringsfrister

  • 21. mai 2021 for perioden til og med 15. mai 2021 (del 1)
  • 8. oktober 2021 for perioden til og med 1. oktober 2021(del 2)
  • 15. mars 2022 for hele perioden frem til siste rapporteringsfrist (del 3)

Eventuelle restmidler fra «tilskudd til lærlinger», som ble utbetalt til fylkeskommunen i 2020 og som det ikke ble rapport på pr. 16. desember i 2020, skal inngå i alle rapportene.

I tillegg skal tallmaterialet som sendes inn være akkumulerte tall. Dette betyr at tall i første delrapportering gjelder perioden 16. desember 2020 til 15. mai 2021, i andre delrapportering rapporteres tall for perioden 16. desember 2020 til 1. oktober 2021 og i sluttrapporteringen rapporteres tall for hele perioden fra 16. desember 2020 til periodeslutt.

Elektronisk rapporteringsskjema del 1
Elektronisk rapporteringsskjema del 2
Elektronisk rapporteringsskjema del 3 (sluttrapport)
Excel-skjema (lastes opp under punkt 3 i rapporteringsskjemaene)

Siden rapporteringen er kumulativ, er det viktig at samme Excel-skjema brukes til alle tre rapporteringene

Spørsmål knyttet til rapporteringen kan stilles til anne.berit.endresplass@udir.no.