Tilskudd til skoleturer – handlingsplan mot antisemittisme

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig. For skoleåret 2020 /2021 er det satt av 15,5 millioner kroner. 

Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder etter andre verdenskrig. Det kan være konsentrasjonsleirer, men også museer og andre minnesteder etter andre verdenskrig. Hovedvekten av det faglige innholdet skal ta for seg relevante tema knyttet til antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati.

Det må være etablert et omfattende pedagogisk tilbud for turen. Tilskuddet skal brukes til å dekke utdanningsutgifter til turene. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen. Turen må ha en varighet på minimum 3 overnattinger i sammenheng. Målgruppen er ungdom på 8. – 10. trinn og videregående opplæring.

Turen skal komme i tillegg til den ordinære leirskoleopplæringen, og skal derfor ikke registreres som leirskoleopplæring i GSI.

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddsmottakere kan være private og offentlige, kommersielle og ideelle norske virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret:

 • Skoler
 • Fau
 • Lag og foreninger
 • Profesjonelle turoperatører

Turer arrangert av profesjonell norsk turoperatør
Hvis turen er i regi av en profesjonell norsk turoperatør med et pedagogisk tilbud, er det turoperatøren som skal søke og være mottaker av tilskuddet. I de tilfellene kan ikke skolen, FAU eller lag og foreninger søke.

Utenlandske turoperatører
Hvis turen arrangeres av en utenlandsk turoperatør, kan skolen, FAU, foreninger o.l. søke og være motta tilskudd direkte.

Turer arrangert av skolen, FAU eller lag og foreninger
Skoler, FAU, lag/foreninger kan søke om tilskudd hvis de selv er ansvarlig for turen. De må kunne dokumentere utgifter til turens utdanningsaktiviteter. Eksterne turoperatør kan ikke samtidig søke om tilskudd for turen.

Søk tilskudd

Du kan søke om tilskudd til en eller flere turer, og til både gjennomførte og planlagte turer i skoleåret 2020/2021. Det vil si i tidsrommet 1. august 2020 – 31. juli 2021. Du må oppgi følgende opplysninger: 

 • Antall ungdommer som deltar på turen.
 • Turens varighet, reisemåte og destinasjon.
 • Hvilke konsentrasjonsleirer og minnesteder som besøkes.
 • Pedagogisk opplegg for turen, knyttet til målsettingen for tilskuddsordningen.
 • Turens totale kostnader.

Søknadsskjema blir lagt ut i august 2020

Søknadsfristen er 1. oktober 2020

Slik beregner vi tilskuddet

Vi beregner og utbetaler tilskudd til innvilgede søknader innen utgangen av 2020.

 • Stortingets budsjettbevilgning på 15 mill. kroner blir fordelt på innvilgede søknader.
 • Tilskuddet beregnes ut fra en dagsats per ungdom som deltar på turen.
 • Det gis tilskudd til maksimalt 3 dager per ungdom. Dagsatsen vil bli avkortet hvis det er oversøking på ordningen. Dagsatsen skal dekke undervisningsrelaterte utgifter på turen.
 • Tilskuddstildelingen har en øvre begrensning på inntil 1/3 av den samlede turkostnaden for turdeltakerne.
 • Utgifter utover det tilskuddet dekker, må finansieres av tilskuddsmottakerne selv

Rapportering for gjennomført tur i skoleåret 2019/2020

På grunn av koronasituasjonen har en del turer blitt kansellert, endret eller utsatt. Turarrangører som fikk utbetalt tilskudd skal sende inn rapport som viser om turen ble gjennomført som planlagt.

 • Er turen kansellert, skal tilskudd betales tilbake til Utdanningsdirektoratet. Du må opplyse om skoleturen er kansellert i rapporteringsskjemaet for skoleåret 2019/2020.
 • For turer som er utsatt, kan tilskuddet utsettes til skoleåret 2020/2021, dvs. senest 31.07.2021. Plan for utsatt tur skal sendes til post@udir.no innen 15. september 2020. Planen må oppfylle kriteriene i tilskuddsordningen. Merk e-posten med «Utsatt reise – tilskudd til skoleturer, sak 2020/2424».
 • For andre endringer av turplaner vil vi i det enkelte tilfelle vurdere hvilken virkning det får for tildelt tilskudd.

Fyll ut rapporteringsskjemaet for gjennomført tur.

Frist for å sende inn rapportering er 15. september 2020.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!