Tilskudd til skoleturer for ungdom

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig. For skoleåret 2021/2022 er det satt av 15,480 millioner kroner.

Målet er å gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder fra andre verdenskrig. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge. Tilskuddet er knyttet til handlingsplan mot antisemittisme. Hovedvekten av det faglige innholdet skal ta for seg relevante tema knyttet til antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati.

Målgruppen er ungdom på 8.- 10. trinn og videregående opplæring.

Det må være etablert et omfattende pedagogisk tilbud for turen. 

Det har tidligere vært forutsatt at turen skal ha minst tre overnattinger for å kunne få støtte. Som følge av covid-19-pandemien er dette kravet inntil videre tatt bort. Også dagsturer, både enkeltdager og over 1-2 dager, kan innvilges tilskudd hvis turene inngår i et samlet pedagogisk opplegg knyttet til temaene for tilskuddsordningen.

Tilskuddet skal brukes til å redusere prisen på turen for ungdommene som deltar på turen. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene på turen. 

Smittevern

Arrangøren må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene også blir fulgt under skoleturen. Syke personer skal ikke delta, og arrangøren har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på skoleturen for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager.

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddsmottakere kan være private og offentlige, kommersielle og ideelle norske virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret:

 • Skoler/skoleeier
 • FAU
 • Lag og foreninger
 • Profesjonelle turoperatører

Turer arrangert av profesjonell norsk turoperatør

Hvis turen er i regi av en profesjonell norsk turoperatør med et pedagogisk tilbud, er det turoperatøren som skal søke og være mottaker av tilskuddet. I de tilfellene kan ikke skolen, FAU eller lag og foreninger søke.

Utenlandske turoperatører

Hvis turen arrangeres av en utenlandsk turoperatør, kan skolen, FAU, foreninger o.l. søke og motta tilskudd direkte. 

Turer arrangert av skolen, FAU eller lag og foreninger

Skoler, FAU, lag/foreninger kan søke om tilskudd hvis de selv er ansvarlig for turen. De må kunne dokumentere utgifter til turens utdanningsaktiviteter. Eksterne turoperatører kan ikke samtidig søke om tilskudd for turen.

Tilskuddsmottakere 2020

Søk tilskudd

Du kan søke om tilskudd til en eller flere turer, og til både gjennomførte og planlagte turer i skoleåret 2021/2022. Det vil si i tidsrommet 1. august 2021 – 31. juli 2022. Du må oppgi følgende opplysninger: 

 • Antall ungdommer som deltar på turen(e).
 • Turens/turenes varighet, reisemåte og destinasjon.
 • Hvilke minnesteder som besøkes.
 • Pedagogisk opplegg for turen(e), knyttet til målsettingen for tilskuddsordningen.
 • Turens/turenes totale kostnader.

Vi har utarbeidet en obligatorisk mal for kostnadsoversikt for skoleturen, som du skal legge ved søknadsskjemaet.

Søk tilskudd i søknadsskjema.

Frist for å søke er 5. november 2021

Turen skal komme i tillegg til den ordinære leirskoleopplæringen, og skal derfor ikke registreres som leirskoleopplæring i GSI.

Søkere med minst 10 skoleturer kan benytte søknadsskjema i excel.

Det er kun søkere med minst 10 skoleturer som kan benytte dette samleskjemaet.

Slik beregner vi tilskuddet

Vi beregner og utbetaler tilskudd til innvilgede søknader innen utgangen av 2021.

 • Stortingets budsjettbevilgning på 15,480 mill. kroner blir fordelt på innvilgede søknader.
 • Tilskuddet beregnes ut fra en dagsats per ungdom som deltar på turen(e).
 • Det gis tilskudd til maksimalt 3 dager per ungdom. Dagsatsen vil bli avkortet hvis det er oversøking på ordningen. Dagsatsen skal dekke undervisningsrelaterte utgifter på turen(e).
 • Tilskuddstildelingen har en øvre begrensning på inntil 1/3 av den samlede turkostnaden for turdeltakerne.
 • Utgifter utover det tilskuddet dekker, må finansieres av tilskuddsmottakerne selv

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere på:

 • Antall ungdommer som har deltatt på turer, fordelt på skoler, kommuner, ungdommens alder, turenes lengde, reisemåte og destinasjon.
 • Om planlagte turer er gjennomført i tråd med søknad.
 • Bekreftelse på at tilskuddet er benyttet til prisreduksjon tilsvarende tilskuddets størrelse.

Rapporteringsfristen for skoleåret 2021/22 er 15. september 2022. 

Rapporteringsskjema for skoleåret 2021/22 kommer på et senere tidspunkt

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!