Tilskudd til skoleturer for ungdom

Vi gir tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig. 

Tilskuddet skal gi flere ungdommer mulighet til å dra på tur til minnesteder etter andre verdenskrig. Det kan være konsentrasjonsleirer, museer, fangeleirer og andre minnesteder i utlandet eller i Norge.

Tilskuddet er knyttet til handlingsplan mot antisemittisme. Det må være etablert et omfattende pedagogisk tilbud for turen. Hovedvekten av det faglige innholdet skal ta for seg relevante tema knyttet til antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati.

Tilskuddet skal brukes til å redusere prisen på turen for ungdommene som deltar. Det kan være utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og utgifter til reiseledere.

Hvem kan få tilskudd?

Tilskuddsmottakere kan være private og offentlige, kommersielle og ideelle norske virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret.

Skoler, skoleeiere, FAU og lag/foreninger kan søke om tilskudd hvis de selv er ansvarlig for turen. De må kunne dokumentere utgifter til turens utdanningsaktiviteter. Hvis turen arrangeres av en utenlandsk turoperatør, kan skolen, FAU, foreninger o.l. søke og motta tilskudd direkte.

Hvis turen er i regi av en profesjonell norsk turoperatør med et pedagogisk tilbud, er det turoperatøren som skal søke og være mottaker av tilskuddet. I de tilfellene kan ikke skolen, FAU eller lag og foreninger søke.

Søk tilskudd

Du kan søke om tilskudd til en eller flere turer, og til både gjennomførte og planlagte turer i skoleåret 2024–2025. Det vil si i tidsrommet 1. august 2024 – 31. juli 2025. Du må oppgi følgende opplysninger:

 • antall ungdommer som deltar på turen(e)
 • turens/turenes varighet, reisemåte og destinasjon
 • hvilke minnesteder som besøkes
 • pedagogisk opplegg for turen(e), knyttet til målsettingen for tilskuddsordningen
 • turens/turenes totale kostnader

Det har tidligere vært forutsatt at turen skal ha minst tre overnattinger for å kunne få støtte. Som følge av covid-19-pandemien er dette kravet inntil videre tatt bort. Også dagsturer, både enkeltdager og over 1–2 dager, kan innvilges tilskudd hvis turene inngår i et samlet pedagogisk opplegg knyttet til temaene for tilskuddsordningen.

Slik beregner vi tilskuddet

Vi beregner og utbetaler tilskudd til innvilgede søknader innen utgangen av september.

 • Stortingets budsjettbevilgning på 15,886 mill. kroner blir fordelt på innvilgede søknader.
 • Tilskuddet beregnes ut fra en dagsats per ungdom som deltar på turen(e).
 • Det gis tilskudd til maksimalt 3 dager per ungdom. Dagsatsen vil bli avkortet hvis det er oversøking på ordningen. Dagsatsen skal dekke undervisningsrelaterte utgifter på turen(e).
 • Tildelingen har en øvre begrensning på inntil 1/3 av den samlede turkostnaden for turdeltakerne. Utgifter utover dette må finansieres av tilskuddsmottakerne selv

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere på:

 • Antall ungdommer som har deltatt på turer, fordelt på skoler, kommuner, ungdommens alder, turenes lengde, reisemåte og destinasjon.
 • Om planlagte turer er gjennomført i tråd med søknad.
 • Bekreftelse på at tilskuddet er benyttet til prisreduksjon tilsvarende tilskuddets størrelse.

Turen skal komme i tillegg til den ordinære leirskoleopplæringen, og skal derfor ikke registreres som leirskoleopplæring i GSI.