Tilskudd til skoleturer - handlingsplan mot antisemittisme

Stortinget har bevilget 15 mill. kroner for skoleåret 2019/2020 til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig.

Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 var 29. november 2019.

Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til utdanningsvirksomheten for turene, og stimulere til at flere ungdommer får mulighet til å dra på tur til minnesteder etter andre verdenskrig.

Hvem kan få tilskudd?

 • Virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret, og som arrangerer turer til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig

Tilskuddsmottakere kan være private og offentlige, kommersielle og ideelle norske virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret, f.eks. profesjonelle turoperatører, skoler, FAU-er, lag og foreninger o.l.

Hvis turen er i regi av en profesjonell norsk turoperatør med et pedagogisk tilbud for turen i samsvar med formålet for tilskuddsordningen, er det turoperatøren som skal søke og være mottaker av tilskuddet. I slike tilfeller er det ikke skolen, FAU eller lag/foreninger o.l. som skal søke.

I tilfeller der tjenesten kjøpes av en utenlandsk turoperatør, kan skolen, FAU, lag/foreninger o.l. søke og være tilskuddsmottaker direkte.

Skoler, FAU, lag/foreninger o.l. kan også være tilskuddsmottaker hvis de selv er ansvarlig for, og kan dokumentere utgifter til, turens utdanningsaktiviteter. Dette forutsetter at eventuell ekstern turoperatør ikke sender søknad om tilskudd for turen.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at ungdom får anledning til å reise på tur til minnesteder fra andre verdenskrig.

Med minnesteder menes her primært konsentrasjonsleirer, men også museer og andre minnesteder etter andre verdenskrig med tilknytning til de faglige temaene som er fastsatt for tilskuddsordningen kan være aktuelle for tilskuddstildeling.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til å redusere prisen på turen for ungdommene som deltar.

Det må være etablert et omfattende pedagogisk tilbud for turen, hvor hovedvekten av det faglige innholdet omhandler relevante tema knyttet til antisemittisme, hat og fordommer, fremmedgjøring og gruppetenkning, menneskerettigheter, menneskeverd og demokrati.

Målgruppen er ungdom mellom 12 og 16 år som reiser på tur til tidligere konsentrasjonsleirer og minnesteder etter andre verdenskrig.
Turen må ha en varighet på minimum 3 overnattinger i sammenheng.

Turen skal ikke erstatte, men komme i tillegg til den ordinære leirskoleopplæringen som elevene har rett på etter opplæringsloven § 13-7b.

Tilskuddsordningen er en budsjettstyrt ordning. Bevilgningen på 15 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019 utgjør den totale rammen som kan bli fordelt på tilskuddsmottakere for skoleåret 2019/2020.

I 2019 kan det bare søkes om tilskudd til turer som gjennomføres i løpet av skoleåret 2019/2020. For 2020 er det i Statsbudsjettproposisjonen foreslått en videreføring av bevilgningen til skoleturer, med 15,5 mill. kroner for tilskuddstildeling i 2020. Se Budsjettproposisjonen for Kunnskapsdepartementet for 2020, side 92-93.

Oversikt over hvilke tilskuddsmottakere som for skoleåret 2019/2020 har mottatt tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme 

Lov og regelverk

Jf. opplæringslova § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden brukes til skoleturer med faglig innhold i samsvar med læreplanen.
Regelverk for skoleturer og leirskole

1. Før du mottar tilskudd

Virksomheter som gjennomfører turer i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, kan søke om tilskudd til utdanningsvirksomheten i forbindelse med turene.

Tilskuddet skal brukes til å dekke utdanningsutgifter for turdeltakerne i aldersgruppen 12-16 år. Dette er utgifter til læremateriell, inngangspenger, omvisninger og lignende ved minnestedene, og utgifter til reiseledere som underviser ungdommene om de relevante faglige temaene for turen.

Perioden det kan søkes om tilskudd til, er skoleåret 2019/2020. Det kan søkes om tilskudd til en eller flere turer, og til både gjennomførte og planlagte turer i skoleåret 2019/2020. Det skal søkes om tilskudd for den enkelte tur – ikke samlet for flere turer.

Perioden det kan søkes om tilskudd til, er skoleåret 2019/2020. Det kan søkes om tilskudd til en eller flere turer, og til både gjennomførte og planlagte turer i skoleåret 2019/2020.

Opplysninger som blant annet skal gis i søknaden:

 • Antall ungdommer mellom 12-16 år som deltar på turen
 • Turens varighet, reisemåte og destinasjon
 • Hvilke konsentrasjonsleirer og minnesteder som besøkes
 • Pedagogisk opplegg for turen, knyttet til målsettingen for tilskuddsordningen
 • Turens totale kostnader

Elektronisk søknadsskjema

Søknaden sendes til Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2019/2020 på fastsatt elektronisk søknadsskjema.

Det elektroniske søknadsskjemaet finner du her

Det er utarbeidet en obligatorisk mal for kostnadsoversikt for skoleturen, som skal vedlegges søknadsskjemaet.

Mal for kostnadsoversikt for skoleturer (excel)

Søknadsfristen for skoleåret 2019/2020 er 29. november 2019.

Skoleturen erstatter ikke den ordinære leirskoleopplæringen for grunnskolen, og skal derfor ikke registreres i GSI som leirskoleopplæring.

Utdanningsdirektoratet vil beregne og utbetale tilskudd til innvilgede søknader innen utgangen av 2019.

2. Slik blir tilskuddet beregnet

 • Stortingets budsjettbevilgning på 15 mill. kroner blir fordelt på innvilgede søknader til dekning av utgifter knyttet til utdanningsdelen for besøk ved tidligere konsentrasjonsleirer og minnesteder fra andre verdenskrig.
 • Tilskuddet beregnes ut fra en dagsats per ungdom 12-16 år som deltar på turen. Det gis tilskudd til maksimalt 3 dager per ungdom. Dagsatsen vil bli avkortet hvis det er oversøking på ordningen. Dagsatsen skal dekke undervisningsrelaterte utgifter på turen for ungdommene 12-16 år.
 • Tilskuddstildelingen har en øvre begrensning på inntil 1/3 av den samlede turkostnaden for turdeltakerne i aldersgruppen 12-16 år.
 • Utgifter utover det tilskuddet dekker, må finansieres av tilskuddsmottakerne selv.

3. Dette må du rapportere

Tilskuddsmottaker skal rapportere:

 • Antall ungdommer 12-16 år som har deltatt på turer, fordelt på skoler, kommuner, ungdommens alder, turenes lengde, reisemåte og destinasjon.
 • Gjennomsnittlig prisreduksjon i prosent for ungdom 12-16 år som følge av tilskuddet.
 • Om planlagt tur er gjennomført i samsvar med søknad.
 • Bekreftelse på at tilskuddet er benyttet til prisreduksjon tilsvarende tilskuddets størrelse.

Det vil bli gjennomført stikkprøvekontroll i tilskuddsordningen, og du må da kunne dokumentere at turen er gjennomført i samsvar med vilkårene for tilskuddstildelingen og kriteriene i tilskuddsordningen.

Retningslinjer for tilskudd til turer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!