Tilskudd til Folkehøgskolerådet

Tilskuddet skal bidra til at Folkehøgskolerådet kan ivareta fellesoppgaver for folkehøgskolene og koordineringsoppgaver for Utdanningsdirektoratet.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Folkehøgskolerådet

Om ordningen

Folkehøgskolerådet er en interesseorganisasjon for folkehøgskolene med eget sekretariat. Tilskuddet skal bidra til at Folkehøgskolerådet kan ivareta fellesoppgaver for folkehøgskolene og koordineringsoppgaver for Utdanningsdirektoratet. Det er også et mål at Folkehøgskolerådet kan fremme kunnskap om og utvikling av folkehøgskolene.

Lov og regelverk

Før du mottar tilskudd

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

Slik beregnes tilskuddet

Ordningen har ingen beregningsregler. Tilskuddet blir bevilget på egen post i statsbudsjettet. Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt etter vedtak i Stortinget.

Dette må du rapportere

Du skal sende inn:

  • årsrapport, årsmelding og revidert årsregnskap innen 1. juni til Utdanningsdirektoratet.

Statstilskuddet skal fremgå på egen linje i resultatregnskapet eller i note.

Statsautorisert revisor skal attestere årsregnskapet.

Årsrapporten skal omtale tilskuddene Folkehøgskolerådet enten står for fordelingen av eller gir innstilling til overfor Utdanningsdirektoratet. Det skal også framgå hvilke andre fellesoppgaver Folkehøgskolerådet tar hånd om, herunder bruk av tilskuddsmidler til spesielle tiltak i folkehøgskolene.