Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 

Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Tilskuddet skal bidra til  å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, og det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall, samt vikarutgifter som oppstår som følge av at svømmeopplæring skal gis.

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av
barna. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.

Det er mulig å søke om inntil 2000 kroner per barn i 2024.

Tilskuddets størrelse fastsettes av statsforvalteren.

Send søknad til statsforvalteren

Søknad skal sendes til statsforvalteren i eget fylke. Søknaden trenger ikke gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til statsforvalteren.

Samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Den enkelte statsforvalter definerer selv hva som skal rapporteres.  

Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med statsforvalteren.