Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Hvem kan motta tilskudd

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner

Om ordningen

Det vises til brev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene datert 06.11.2017 der det blir gitt informasjon om endring i forvaltningen av tilskuddsordningen fra høsten 2018. Formålet med omlegging av forvaltningen av tilskuddsordningen er forenkling og effektivisering, sikre utbetaling av tilskudd til kommunene og redusere arbeidsbelastningen for fylkesmennene og kommunene.

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge; alder 6-15 år

Fra høsten 2018 – skoleåret 2018/19 – overtar Utdanningsdirektoratet forvaltningen av tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, for aldersgruppen 6 – 15 år. Den foreslåtte omleggingen innebære at kommunene ikke lenger skal sende inn søknad om tilskudd for denne aldersgruppen. Basert på innrapportert belegg fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for denne aldersgruppen, vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre utbetaling av tilskudd til kommunene.

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge; alder 16-18 år

Saksbehandling og utbetaling av tilskudd for opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge for aldersgruppen 16 - 18 år, i grunnopplæringen og i videregående opplæring, er foreløpig uendret og utføres av fylkesmennene som tidligere. Her skal kommunene og fylkeskommunene sende inn søknad til fylkesmennene.

Grunnskoleopplæring for aldersgruppen 16 - 18 år forvaltes av Fylkesmannen

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Elever i alderen 16-18 år utløser statstilskudd. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Barn og unge asylsøkere og barn og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

 • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
 • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
 • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.

Kommunene søker Fylkesmannen om tilskudd.

Videregående opplæring for aldersgruppen 16 - 18 år forvaltes av Fylkesmannen

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere fylkeskommunene til å gi videregående opplæring til unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Unge asylsøkere og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

 • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
 • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
 • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.
 • Opplæring etter §4A-1 andre ledd («mer grunnskole») utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Fylkeskommunene søker Fylkesmannen om tilskudd.

Lov og regelverk

Opplæringsloven, etter § 4A-1.

Videregående opplæring § 3-1

1. Før du mottar tilskudd

 • Fylkesmannen informerer kommunene og fylkeskommunene om ordningen, søknadsfrister m.v.
 • Kommunen/fylkeskommunen sender søknad om statstilskudd til Fylkesmannen i sitt fylke.
 • Fylkesmannen mottar søknader, behandler søknader og utbetaler tilskudd.
 • Kontakt Fylkesmannen i ditt fylke ved eventuelle spørsmål om ordningen

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes etterskuddsvis etter en sats pr. måned pr. barn i 10 måneder pr. skoleår (4 mnd. høst og 6 mnd. vår) og utbetales hvert halvår.

Det gis tilskudd til elever som har vært i opplæring den første i hver måned.

Tilskuddssatsene fastsettes av Stortinget.

Sats per måned finner du her.

3. Dette må du rapportere

Kommunene/fylkeskommunene skal ikke avgi andre rapporter enn de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknaden om tilskudd som kommunen/fylkeskommunen sender inn til Fylkesmannen.

Retningslinjer for tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.pdf

Søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!