Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Hvem kan motta tilskudd: kommuner og fylkeskommuner
Hvor søker man: Statsforvalteren (for aldersgruppen 16–18)
Søknadsfrist: se statsforvalter
Rapportering: ingen utover det som oppgis i søknad

Barn i alder 6–15 år

Kommunene trenger ikke å levere søknad for å få tilskudd for opplæring for barn mellom 6 og 15 år. Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd basert på rapporter fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Barn og unge i alder 16–18 år

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring og videregående opplæring til unge mellom 16 og 18 år som søker opphold i Norge.

For denne aldersgruppen skal kommunene og fylkeskommunene søke statsforvalteren om tilskudd. Det gjelder både for grunnopplæring og videregående opplæring. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Tilskuddsordningen omfatter:

  • barn og unge asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter
  • barn og unge som søker familiegjenforening

Opplæring etter §4A-1 andre ledd («mer grunnskole») utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Tilskuddet opphører når:

  • søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bostedskommunen eller reist ut av landet
  • søknad om familiegjenforening er avgjort

Tilskuddet har hjemmel i Opplæringsloven, etter § 4A-1 og Videregående opplæring § 3-1

Søk tilskudd for aldersgruppen 16–18

  • Statsforvalteren informerer kommunene og fylkeskommunene om ordningen, søknadsfrister m.v.
  • Kommunen/fylkeskommunen sender søknad om statstilskudd til statsforvalteren i sitt fylke.
  • Statsforvalteren mottar søknader, behandler søknader og utbetaler tilskudd.

Kontakt statsforvalteren i ditt fylke ved eventuelle spørsmål om ordningen.

Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes etterskuddsvis etter en sats pr. måned pr. elev i 10 måneder pr. skoleår (4 mnd. høst og 6 mnd. vår) og utbetales hvert halvår. Det gis tilskudd til elever som har vært i opplæring den første i hver måned.

Tilskuddssatsene fastsettes av Stortinget. Du finner satsene her.