Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Hvem kan motta tilskudd

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner

Om ordningen

Grunnskoleopplæring

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Elever i alderen 6-18 år utløser statstilskudd. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Barn og unge asylsøkere og barn og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

  • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
  • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
  • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.

Kommunene søker Fylkesmannen om tilskudd.

Videregående opplæring

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere fylkeskommunene til å gi videregående opplæring til unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Unge asylsøkere og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

  • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
  • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
  • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.
  • Opplæring etter §4A-1 andre ledd («mer grunnskole») utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Fylkeskommunene søker Fylkesmannen om tilskudd.

Lov og regelverk

Opplæringsloven, etter § 2-1 og § 4A-1.

Videregående opplæring § 3-1

1. Før du mottar tilskudd

Fylkesmannen informerer kommunene og fylkeskommunene om ordningen, søknadsfrister m.v.

Kommunen/fylkeskommunen sender søknad om statstilskudd til Fylkesmannen i sitt fylke.

Fylkesmannen mottar søknader, behandler søknader og utbetaler tilskudd.

Kontakt Fylkesmannen i ditt fylke ved eventuelle spørsmål om ordningen

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes etterskuddsvis etter en sats pr. måned pr. barn i 10 måneder pr. skoleår (4 mnd. høst og 6 mnd. vår) og utbetales hvert halvår.

Det gis tilskudd til elever som har vært i opplæring den første i hver måned.

Tilskuddssatsene fastsettes av Stortinget.

Sats per måned finner du her.

3. Dette må du rapportere

Kommunene/fylkeskommunene skal ikke avgi andre rapporter enn de opplysninger som innhentes i forbindelse med søknaden om tilskudd som kommunen/fylkeskommunen sender inn til Fylkesmannen.

Søknadsskjema

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!