Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan:

  • utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Med norskspråklig utvikling menes tiltak som bygger opp barnas begrepsforståelse og ordforråd i norsk.

Tilskudd kan også gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk. Barnehager som har dette oppfordres til å kontakte egen kommune vedrørende mulighet for tilskudd.

Kommunen mottar tilskudd basert på antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager, som fremkommer av årsmelding for barnehager per 15.12 året før tilskuddsåret.

Kommunene som mottar tilskudd plikter å informere de private barnehageeierne om tilskuddsordningen. Kommunen disponerer og eventuelt fordeler tilskuddet for å oppnå best mulig styrking av den norskspråklige utviklingen for de minoritetsspråklige barna i barnehagene i kommunen.

Minoritetsspråklige barn er for ordningen definert som barn med en annen språkbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene/de foresatte til barnet må også ha et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk.

Tilskuddet er en del av 0-24-samarbeidet mellom direktoratene, for tiltak til barn og unge mellom 0-24 år som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte for å bedre gjennomføring og tilknytning til skole og utdanning.

Lov og regelverk

  • Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Kommunene som oppfyller begge kriteriene har rett på tilskudd. Tildeling av midler beregnes av Utdanningsdirektoratet. Kommunen skal derfor ikke sendt inn søknad om tilskudd.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt statsforvalteren i eget fylke

2. Slik beregnes tilskuddet

Kommunen må oppfylle to kriterier samtidig for å være berettiget tilskudd:

  • Kriterium 1 er at andel minoritetsspråklige barn i barnehage må være minst 10 prosent.
  • Kriterium 2 er at antall minoritetsspråklige barn i barnehage må være 50 eller mer.

Minoritetsspråklige barn både i kommunale og private barnehager inngår i andel- og antallsberegningene.

Sats pr. barn beregnes slik:

  • Gjeldende bevilgning delt på antall tilskuddsberettigede barn.

Tilskudd pr. kommune:

  • Sats pr. barn ganges med antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager i kommunen pr. 15.12 i året før tilskuddsåret.

3. Dette må du rapportere

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over opplysningene som gis i årsmeldingsskjemaet for barnehager pr. 15.12 (innrapportert i BASIL).