Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan:

  • utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

Med norskspråklig utvikling menes tiltak som bygger opp barnas begrepsforståelse og ordforråd i norsk.

Tilskudd kan også gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk. Barnehager som har dette oppfordres til å kontakte egen kommune vedrørende mulighet for tilskudd.

Kommunen mottar tilskudd basert på antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager, som fremkommer av årsmelding for barnehager per 15.12 året før tilskuddsåret.

Kommunene som mottar tilskudd plikter å informere de private barnehageeierne om tilskuddsordningen. Kommunen disponerer og eventuelt fordeler tilskuddet for å oppnå best mulig styrking av den norskspråklige utviklingen for de minoritetsspråklige barna i barnehagene i kommunen.

Minoritetsspråklige barn er for ordningen definert som barn med en annen språkbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene/de foresatte til barnet må også ha et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk.

Lov og regelverk

  • Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskudd

Tilskuddet er rettighetsbasert. Kommunen skal derfor ikke sende inn søknad om tilskudd.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Fylkesmannen i eget fylke.

2. Slik beregnes tilskuddet

Kommunen må oppfylle to kriterier samtidig for å være berettiget tilskudd:

  • Kriterium 1 er at andel minoritetsspråklige barn i barnehage må være minst 10 prosent.
  • Kriterium 2 er at antall minoritetsspråklige barn i barnehage må være 50 eller mer.

Minoritetsspråklige barn både i kommunale og private barnehager inngår i andel- og antallsberegningene.

Sats pr. barn beregnes slik:

  • Gjeldende bevilgning delt på antall tilskuddsberettigede barn.

Tilskudd pr. kommune:

  • Sats pr. barn ganges med antall minoritetsspråklige barn i ordinære barnehager i kommunen pr. 15.12 i året før tilskuddsåret.

3. Dette må du rapportere

Det er ingen spesielle krav til rapportering ut over opplysningene som gis i årsmeldingsskjemaet for barnehager pr. 15.12 (innrapportert i BASIL).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!