Nordisk 0 – 24: Tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge

Nordisk ministerråd har tatt initiativ til et tre-årig prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Prosjektet skal bidra til å utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier.

Et langsiktig mål med det nordiske 0 – 24 samarbeidet er å motvirke frafall fra videregående opplæring og senere utenforskap og fattigdom.

Nasjonale case for tverrsektoriell samhandling

De nordiske landene og selvstyreområdene deltar med egne nasjonale case der tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge er fellesnevner. De nasjonale casene har sin forankring i utdanningssektoren. Casene skal bidra til å styrke det tverrsektorielle samarbeidet gjennom å samle, dele og systematisere erfaringer om hvordan ulike tjenester kan utvikles. Erfaringsdelingen og samhandlingen skal bidra til bedre helhet, relevans og kvalitet i tjenestetilbudet til utsatte barn og unge.

Beskrivelse av de nasjonale casene

Det finske prosjektet retter seg inn mot kommuner som ønsker å videreutvikle og spre erfaringer med god praksis innen rammen av livssyklusmodellen etter innføring av ny sosial- og helsereform og ny landskapsreform der ansvaret for disse tjenestene blir fordelt mellom kommune og landskap.

I livssyklusmodellen søker man å organisere kommunenes servicetilbud ut fra behovene til de ulike befolkningsgruppene, og med det etablere en mer brukerorientert tjeneste. Målet med prosjektet er å arbeide fram gode samarbeidsmodeller og skape gode verktøy for kommunale tjenester rettet mot barn og unge. Tidlig og forebyggende innsats blir vektlagt i prosjektet.

Prosjektet skjer i samarbeid med Undervisnings- og kulturministeriet i Finland og det finske Kommuneforbundet.

På Grønland er det nasjonale caset knyttet til en særskilt tverrsektoriell innsats byen Tasiilaq, som er en liten og avsidesliggende by på Øst-Grønland med omkring 2000 innbyggere. Byen har store utfordringer knyttet til ulike språk/dialekter, kulturforskjeller og store logistiske utfordringer.

Målgruppene for prosjektet er barn, unge og foreldre i ressurssvake familier, f.eks enslige mødre, arbeidsløse eller familier med misbruk. Målet er å bidra til at barn er "undervisningsklare", herunder fysisk, psykisk, sosialt og pedagogisk sunde når de starter folkeskolen, og "utdanelsesklare" når de går ut av folkeskole.

Prosjektet er et samarbeid mellom berørte departementer nasjonalt og den aktuelle kommunen, og det er etablert en tverrfaglig koordineringsgruppe for å samle de ulike innsatsområdene til en samlet innsats. Kommunen skal selv definere sine utfordringer og behov, og innsatsene skal være helhetlige og lokalt forankrede tiltak rettet mot hjemmet, skolen og samfunnet.

Islands nasjonale case er knyttet til videre utvikling og erfaringsdeling fra "Breidholtsmodellen". Breidholt er område i Reykjavik med særlige sosiale utfordringer. I Breidholtsmodellen er både sosiale og pedagogiske støttetjenester for skolen samlet i ett servicesenter som består av et tverrfaglig støtteteam for skolene i området. Teamet samarbeider med skolene om utfordringer knyttet til fravær, læringsvansker, atferd og psykososiale problemer. Det er etablert prosedyrer for støtte og oppfølging både av barna og deres familer.

Målet med prosjektet er å videreutvikle modeller og dokumentere og spre erfaringer. Prosjektet skjer i samarbeid mellom Breidholts servicesenter og Utdanningsdirektoratet på Island.

I Norge består det nasjonale caset av ti kommer som er invitert til å delta i et nettverk i regi av KS Effektiviseringsnettverk. Nettverket skal arbeide med tverrgående læringsprosesser og bruk av nye indikatorer på god praksis med utsatte barn og unge. Prosjektet er et samarbeid mellom KS og Møreforskning/NIBR.

Kommunenettverkene vil bestå av deltakergrupper der ledere for skole, barnehage, PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsetjenesten, familiehus og NAV inngår. Nettverket skal konkretisere og jobbe med et definert sett med indikatorer knyttet til samhandlingskultur, felles mål og retning, kunnskapsbasert tjenesteutvikling, kompetansebygging, tidlig innsats og kvalitative evalueringer.

Sverige deltar i prosjektet med prosjektet "Plug-In 2.0". Prosjektet tar utgangspunkt i prosjektet "Plug-In" - Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan". Fire kommuner og en region fra Plug In 2.0 vil inngå i Plug In-projektets særskilte satsing for det nordiske prosjektet. Målsettigen med arbeidet er å utvikle samarbeidsmodeller for kommuner og regioner som skal bidra til det systematiske arbeidet for unge som har avbrutt eller står i fare for å avbryte sin skolegang i gymnasieskolan.

Eksempler på kommunale sektorer som vil omfattes av prosjektet er utdanningsforvaltning, sosialforvaltning, arbeidsmarkedsforvaltning, integrasjonsenheter og grunn- og videregående skoler. Det er Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som er ansvarlig for prosjektet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!