Sosijaale lïereme jïh evtiedimmieBijjemes bielie

Skuvle edtja learohki sosijaale lïeremem jïh evtiedimmiem dåarjodh jïh viehkiehtidh barkoen tjïrrh faagigujmie jïh skuvleaarkebiejjesne.