Bijjemes bielie
Sosijaale lïereme jïh evtiedimmie

Skuvle edtja learohki sosijaale lïeremem jïh evtiedimmiem dåarjodh jïh viehkiehtidh barkoen tjïrrh faagigujmie jïh skuvleaarkebiejjesne.