Bijjemes bielie
Gåetie jïh skuvle laavenjostoeh

Lïerehtimmie edtja årrodh laavenjostosne jïh goerkesinie hïejmine, jïh laavenjostoe edtja learohken lïeremem jïh evtiedimmiem skreejredh.