Vg3 medieteknikk (MET03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje
  og
  gjennomføre
  ein teknisk produksjon frå idé til ferdig produkt på aktuelle plattformer
 • velje, setje opp og
  bruke
  teknisk utstyr innanfor lyd-, lys- og biletproduksjon
 • nytte
  programvare og utstyr for konfigurasjon av system og løysingar i tekniske produksjonar
 • velje og
  nytte
  verktøy for informasjonsdistribusjon og mediepublisering på ulike plattformer tilpassa den aktuelle produksjonen
 • drifte og halde ved like teknisk utstyr
 • gjere greie for
  bruksområda til ulike filformat og filsystem og velje filformat og filsystem tilpassa den aktuelle produksjonen
 • beskrive
  kostnadsstyringa i eit prosjekt og setje opp eit budsjett for eit prosjekt
 • gjere greie for
  val av faglege løysingar i ein produksjon og
  presentere
  løysingane til aktørane i eit prosjekt
 • utforske
  og
  analysere
  eksisterande system og føreslå og argumentere for tiltak til forbetring av systema
 • vurdere
  og
  reflektere
  over pliktene og rettane til oppdragsgivaren og arbeidstakaren i arbeidet med oppdrag
 • vurdere
  risiko og sikkerheit i eit prosjekt i samsvar med gjeldande regelverk, og
  reflektere
  over kva konsekvensar regelverket har for eige arbeid
 • gjere greie for
  miljømessige konsekvensar ved ein produksjon og foreslå utbetringstiltak
 • gjere greie for
  kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og
  reflektere
  over kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i lærebedrifta

Undervegsvurdering