Kompetansemål og vurderingDesign og arkitektur (KDA02‑02)

Samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter design og arkitektur 1

 • bruke
  ulike metodar innanfor kreativ idéutvikling, individuelt og i grupper, for å
  gjennomføre
  og
  dokumentere
  ein designprosess
 • kartleggje behov for, undersøkje og visualisere berekraftige, helsefremjande og funksjonelle løysingar innanfor design og arkitektur
 • teikne og visualisere rom og form ved hjelp av analoge og digitale verktøy
 • teikne snitt, plan, fasade og projeksjonsteikning og velje formålstenleg målestokk
 • forstå
  og arbeide med korleis menneskekroppen sine mål og proporsjonar dannar utgangspunkt og er grunnleggjande referansar for design og arkitektur
 • vurdere
  og
  utforske
  kvalitetar ved form, farge, materiale og teknikk, og
  bruke
  erfaringane i sitt eige praktiske arbeid
 • bruke
  verktøy og verkstader i tråd med gjeldande retningslinjer for helse, miljø og sikkerheit
 • prøve ut konstruksjoner, form og funksjon gjennom å byggje modellar og prototypar fysisk og digitalt
 • kjenne til samiske kulturuttrykk og
  gjere greie for
  særtrekk ved lokale og samiske form- og byggjetradisjonar
 • gjere greie for
  hovudtrekk i handverkstradisjonar og arkitekturhistorie fram til 1600-talet og hente inspirasjon frå dette til eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering