Vg3 innhaldsproduksjonsfaget (IHP03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje, gjennomføre og publisere ulike innhaldsproduksjonar
 • forstå behovet til oppdragsgivaren og kva bodskap som skal formidlast
 • gjere greie for metodar for å tileigne seg brukarinnsikt og nytte metodar for brukarinnsikt på aktuelle målgrupper
 • beskrive og bruke metodar for idéutvikling
 • bruke ulike sjangrar og format for å formidle ein bodskap
 • utvikle og leggje fram ein pitch for eit prosjekt
 • kartleggje ressursbehov og lage produksjonsplan og budsjett for eit prosjekt
 • gjennomføre opptak med foto, film eller lyd tilpassa rammevilkåra i eit prosjekt
 • velje og bruke verktøy, programvare og teknisk utstyr tilpassa eit prosjekt
 • bruke komposisjon, ulike typar lyssetjing og digitalt etterarbeid som verkemiddel for å framheve form, struktur, farge og bodskap i visuelle produksjonar
 • bruke programvare for etterarbeid og eksportering av eit ferdig produkt og vurdere val av format og filtypar
 • gjere greie for korleis personalisering og algoritmar styrer distribusjon av digitalt innhald
 • planleggje ein marknadsførings- og publiseringsstrategi og vurdere val av plattform for publisering av eit ferdig produkt
 • bruke gjeldande regelverk, lovverk og retningslinjer for etikk, opphavsrett, produksjon, publisering og oppbevaring av medieprodukt i eige arbeid
 • reflektere over og evaluere resultat og erfaringar knytte til eige bidrag i produksjonar
 • reflektere over og beskrive eiga rolle i team og i verksemda
 • reflektere over og beskrive korleis ulike innhaldsproduksjonar kan påverke samfunnsdebatten og demokratiet
 • ferdigstille eit produkt for publisering i tråd med prinsipp for universell utforming
 • gjere greie for kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og reflektere over kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i lærebedrifta

Undervegsvurdering