Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

Litteratur

Aukrust, V. G. (2005).  Tidlig språkstimulering og livslang læring – en kunnskapsoversikt. Oslo: UIO, Pedagogisk forskningsinstitutt

Aukrust, V. G. og Rydland, V. (2009). Barnehagens kvalitet og skolefaglig læring: en kunnskapsoversikt. Artikkel i Norsk pedagogisk tidsskrift/2009/03

Bae, B. mfl. (2009). Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Barnehageloven og forskrifter med forarbeid og kommentarer (2012)

Dickinson og Tabors (red) (2001). Beginning Literacy with language. USA: Baltimore:Brookes publishing

Espenakk, Ottem og Mørk (2012). Strukturert ordforrådsarbeid i førskolealder. Oslo: Statped. Bredtvet kompetansesenter.

Forskning.no (05/2012). Lærer av det de er opptatt av. Artikkel

Gjems, L. (2008). En samtale i barnehagen er ikke bare en samtale. Artikkel i Første steg

Gjems, L. (2010). Kartlegging av barns språk. Godt for hvem – godt for hva?  Artikkel i Nordisk barnehageforskning (2010)

Gjems, L. og Løkken, G. (red) (2011). Barns læring om språk og gjennom språk. Oslo: Cappelen Damm.

Gjervan, M. (red) (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Høigård, A. mfl. (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kunnskapsdepartementet (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager, rapport fra ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Melby-Lervåg, M. (2011). Effekten av språkstimulering i førskolealder på senere leseforståelse: Hva kan forskning fortelle oss? Spesialpedagogikk 02/11

Mørland, B. (red) (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring. NAFO. (2010).  Ressurshefte. Flerspråklig arbeid i barnehagen.  Oslo: NAFO og Kunnskapsdepartementet

Pettersvold, M., Østrem, S. (2012). Mestrer. Mestrer ikke. Jakten på det normale barnet. Res Publica.

Rambøll Management (2008). Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommunene. Oslo: Kunnskapsdepartementet