Kompetansepakke om elever med stort læringspotensial

Denne kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen om elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken ønsker å bidra til økt anerkjennelse av elevgruppen, gi kunnskaper om hvordan vi kan identifisere dem og se hvilket handlingsrom skolen har for å tilrettelegge opplæringen for elevene på en god måte. 

Elever med stort læringspotensial er elever som lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenlignet med jevnaldrende. Kompetansepakken bidrar til å vise hvordan skolen kan legger til rette opplæringen slik at alle elevene, også de med stort læringspotensial, får best mulig utbytte av opplæringen. Skolen må gi alle elevene likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av hvilke forutsetninger de har. 

Hvordan bruker dere kompetansepakken?

Det er skoleeier, skoleleder eller leder av PPT som beslutter om kompetansepakken skal brukes i profesjonsfellesskapet på skolen eller i PPT. Skoleeier eller leder organiserer arbeidet i personalet. Kompetansepakken kan brukes i hele personalet eller i mindre grupper, og den egner seg godt for samarbeid mellom skole og PPT. Den egner seg også for studenter i lærerutdanningene eller andre pedagogiske fag.

Skolene tar utgangspunkt i sine behov for kompetanseheving innenfor området elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Innhold i modulene

Kompetansepakken består av disse modulene: 

  • Introduksjonsmodul
  • Læring for alle
  • Identifisering
  • Organisatorisk differensiering
  • Pedagogisk differensiering
  • Fordypning

Vi anbefaler at dere starter med introduksjonsmodulen og følger modulene i den rekkefølgen de er satt opp. Eventuelt kan dere velge en annen rekkefølge eller bruke enkelte moduler ut fra eget behov for kompetanseutvikling.

Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre modulene. Dere bør vurdere hvor mye arbeid som skal gjennomføres i fellesskap og hvor mye de ansatte skal gjøre som forarbeid. Sidene i modulene består av i hovedsak av ulike tekster og videoer med påfølgende aktiviteter eller oppgaver til diskusjon og refleksjon.

Innholdet i kompetansepakken er utviklet i samarbeid med flere fagpersoner på området.

Hvem har tilgang til kompetansepakken?

Kompetansepakken er åpent tilgjengelig for skoleeiere, ledere i skole og PPT og deres personale. Du finner den i menyen under: støtte til arbeid med nye læreplaner.

Gå til kompetansepakken

Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanse.udir.no for å komme i gang.

Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.