Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2016

Utgått

3. Videregående opplæring

3.1 Tilbudsstruktur

«Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse» (opplæringsloven § 3-3).

Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Fra skoleåret 2016-2017 er det 5 studieforberedende utdanningsprogram:

 • Utdanningsprogram for studiespesialisering med og uten formgivingsfag
 • Utdanningsprogram for idrettsfag
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
 • Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
 • Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Fra skoleåret 2016-2017 er det 8 yrkesfaglige utdanningsprogram:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for design og håndverk
 • Utdanningsprogram for elektrofag
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for service og samferdsel
 • Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (Vg1), videregående trinn 2 (Vg2) og videregående trinn 3 (Vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår.

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (Vg1 og Vg2) og ett års opplæring (Vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen, se punktene 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 og 3.5.

Tilbudsstrukturen (vedlegg 2) viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift. Noen programområder på Vg2 har, i tillegg til inntak fra Vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra Vg1 i andre utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår av vedlegg 2.

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått ett av løpene i vedlegg 2 (Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og timeomfang.

Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer.

Fellesfag, felles programfag og programfag

Fellesfag er obligatoriske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Kravet til fellesfag er mer omfattende på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Felles programfag er fag som er obligatoriske på et gitt utdanningsprogram. Alle utdanningsprogrammene, med unntak av utdanningsprogram for studiespesialisering uten formgivingsfag, har felles programfag. Programfag er fag som tilhører bestemte utdanningsprogram og som elevene kan velge.

Fagene er nærmere beskrevet under hvert utdanningsprogram.

3.1.1 Endringer i utdanningsprogrammene fra og med skoleåret 2016-2017

Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Fra og med skoleåret 2016-2017 er utdanningsprogram for medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram på Vg1. Dette innebærer at utdanningsprogram for medier og kommunikasjon ikke lenger vil være et tilbud på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram. Innføringen vil være trinnvis. For skoleåret 2017-2018 vil det studieforberedende utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon være et tilbud for Vg1 og Vg2, for skoleåret 2018-2019 vil det være et tilbud for Vg1, Vg2 og Vg3.

Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon på yrkesfaglige utdanningsprogram vil avvikles trinnvis. For skoleåret 2016-2017 er det et tilbud for Vg2 og Vg3, mens for skoleåret 2017-2018 er det et tilbud kun for Vg3. Fra og med skoleåret 2018-2019 er dette utdanningsprogrammet avviklet på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Yrkesfagene i dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon; fotograf, mediegrafiker og mediedesigner inngår fortsatt i tilbudsstrukturen, men er flyttet til utdanningsprogram for design og håndverk.

Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur og programområde for formgivingsfag

Fra og med skoleåret 2016- 2017 er programområde for formgivingsfag omgjort til et eget studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur for elever på Vg1. Innføringen er trinnvis. Skoleåret 2017-2018 vil det studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur være et tilbud for Vg1 og Vg2. Skoleåret 2018-2019 vil det være et tilbud for Vg1, Vg2 og Vg3.

Programområde for formgivingsfag vil bli avviklet trinnvis. Skoleåret 2016-2017 vil programområde for formgivingsfag være et tilbud for Vg2 og Vg3. Skoleåret 2017-2018 er det et tilbud kun til Vg3. Fra og med skoleåret 2018-2019 er dette utdanningsprogrammet ikke lenger en del av utdanningsprogram for studiespesialisering.

3.2 Generelle regler for videregående opplæring

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av tabellene 4, 7, 9, 11, 15, 17, 19 og 29. Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Fag må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn.

Skoleeier må vedta en lokal forskrift som beskriver den alternative fag- og timefordelingen ved det aktuelle utdanningsprogrammet.

Utdanningsdirektoratet har publisert en veiledning til ordningen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-3, tredje ledd.
Veiledning for fleksibilitet i fag og timefordeling

Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge.

Ordningen omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

En elev som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, skal få godkjent dette faget som bestått etter læreplanverket. Det er det samme om faget er tatt i Norge eller i utlandet. Eleven må søke rektor om slik godkjenning.

En elev som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

I begge tilfeller gjelder at eleven må legge frem den nødvendige dokumentasjonen.

Lenke til rundskrivet:
Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestatt videregaende opplaring i Norge og utlandet

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

 

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram


Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg oppfyller alle disse vilkårene:

 • Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • Forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt:

 • Få opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (jf. punkt 1.5)
 • Nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • Om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (jf. Punkt 1.5)

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 40 språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk. Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister. Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk.

Dersom et språk må fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger.

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i.

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på Vg1 og Vg2.

Fra og med skoleåret 2016-2017 er teoretisk matematikk (2T og 2T-Y) ikke lenger en del av fagtilbudet i matematikk for elever. Siste privatisteksamen i matematikk 2T og matematikk 2T-Y er høsten 2017.

På Vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På Vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom tre ulike fag:

 • Praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • Samfunnsfaglig programfag i matematikk (S1), 140 timer
 • Realfaglig programfag i matematikk (R1), 140 timer

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2P på Vg2 eller programfag i matematikk R1/S1.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på Vg2 (2P)


Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på Vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, se tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

 • For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3), er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal normalt kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan likevel få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede


For elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for hørselshemmede. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for hørselshemmede i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Elever med finsk som andrespråk


Det er en egen læreplan i finsk som andrespråk. Opplæring i finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk


Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i:

 • Samisk som første- eller andrespråk
 • Finsk som andrespråk
 • Norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk


Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
 • Programområde for formgiving

Fra og med skoleåret 2016- 2017 er programområde for formgivingsfag omgjort til et eget studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur, se punkt 3.3.5. 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg1
Kolonne nummer 1 2 3 4
  Ordinær  Med formgiv. Vg1 12 Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk        
Norsk1 113 113    
Førstespråk samisk/norsk1     103  
Andrespråknorsk/samisk/finsk 1     103  
Norsk for hørselhemmede 1       113
Norsk tegnspråk 1       75
Matematikk 1 140 140 140 140
Naturfag  140 140 140 140
Engelsk 1 140 140 140 140
Fremmedspråk 1 113 113    
Samfunnsfag  84   84 84
Geografi  56   56 56
Historie         
Kroppsøving  56 56 56 56
Sum fellesfag  842 702 822 804
Programfag fra eget programområde1 (fordypning)         
Felles programfag fra Vg1 formgivingsfag    140    
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram    140    
Totalt omfang  842 982 822 804
 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg2
Kolonne nummer 5 6 7 8
  Ordinær  Med formgiv. Vg1 12  Samisk   Hørsel-hemmede 
Religion og etikk        
Norsk1 112 112    
Førstespråk samisk/norsk1     103  
Andrespråknorsk/samisk/finsk 1     103  
Norsk for hørselhemmede 1       112
Norsk tegnspråk 1       75
Matematikk 1 84 84 84 84
Naturfag         
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1 112 112    
Samfunnsfag    84    
Geografi    56    
Historie  56 56 56 56
Kroppsøving  56 56 56 56
Sum fellesfag  420 560 402 383
Programfag fra eget programområde1 (fordypning)  280 280 280 280
Felles programfag fra Vg1 formgivingsfag         
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  140   140 140
Totalt omfang  840 840 822 803
 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg3
Kolonne nummer 9 10 11 12 13
  Ordinær   Uten fr.språk
gr.sk  
Med formgiv. Vg1 12  Samisk    Hørsel-hemmede
Religion og etikk 84 84 84 84 84
Norsk1 168 168 168    
Førstespråk samisk/norsk1       103  
Andrespråknorsk/samisk/finsk 1       103  
Norsk for hørselhemmede 1         168
Norsk tegnspråk 1         75
Matematikk 1          
Naturfag           
Engelsk 1          
Fremmedspråk 1   140      
Samfunnsfag           
Geografi           
Historie  113 113 113 113 113
Kroppsøving  56 56 56 56 56
Sum fellesfag  421 561 421 459 496
Programfag fra eget programområde1 (fordypning)  280 280 280 280 280
Felles programfag fra Vg1 formgivingsfag           
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  140   140 140 140
Totalt omfang  841 841 841 879 916
 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonne nummer 14 15 16 17 18
   Ordinær   Uten fr.språk
gr.sk 
Med formgiv. Vg1 12   Samisk Hørsel-hemmede
Religion og etikk 84 84 84 84 84
Norsk1 393 393 393    
Førstespråk samisk/norsk1       309  
Andrespråknorsk/samisk/finsk 1       309  
Norsk for hørselhemmede 1         393
Norsk tegnspråk 1         225
Matematikk 1 224 224 224 224 224
Naturfag  140 140 140 140 140
Engelsk 1 140 140 140 140 140
Fremmedspråk 1 225 365 225    
Samfunnsfag  84 84 84 84 84
Geografi  56 56 56 56 56
Historie  169 169 169 169 169
Kroppsøving  168 168 168 168 168
Sum fellesfag  1683 1823 1683 1683 1683
Programfag fra eget programområde1 (fordypning)  560 560 560 560 560
Felles programfag fra Vg1 formgivingsfag      140     
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  280 140 280 280 280
Totalt omfang  2523 2523 2663 2523 2523

 

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

12) Vg1 programområde for formgiving er avviklet fra 1.8.2016

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5, 9 og 14), egne kolonner for elever som
har hatt programområde for formgiving på Vg1, og er tatt inn til programområde for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3 (kolonne 2, 6, 11 og 16)

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 10 og 15)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, 12 og 17)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4, 8, 13 og 18)

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til to valgfrie programfag à 140 timer fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 11).

Med formgivingsfag på Vg1

Elever som har hatt 982 timer og formgivingsfag på Vg1, har ikke hatt fellesfagene samfunnsfag og geografi. De skal ha disse fagene på Vg2. Timene til dette kommer i stedet for 140 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag. Til sammen skal disse elevene ha 1 683 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde, 140 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 663 timer, se tabell 4 (kolonne 16).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

 

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
FagområdeProgramfagTimer
Biologi
  Biologi 1 140
  Biologi 2 140
Fysikk
  Fysikk 1 140
  Fysikk 2
(bygger på fysikk 1)
140
Geofag
  Geofag X 84
  Geofag 1 140
  Geofag 2 140
Informasjonsteknologi
  Informasjonsteknologi 1 140
  Informasjonsteknologi 2 140
Kjemi
  Kjemi 1 140
  Kjemi 2
(bygger på kjemi 1)
140
Matematikk
  Matematikk X 84
  Matematikk R1, realfaglig matematikk 1 140
  Matematikk R2, realfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk R1)
140
  Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1 140
  Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk S1)
140
Teknologi og forskningslære
  Teknologi og forskningslære X 84
  Teknologi og forskningslære 1 140
  Teknologi og forskningslære 2 140
Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag)

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.


Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. Matematikk X kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag.

 

Tabell 6 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
FagområdeProgramfagTimer
Antikkens språk og kultur
  Antikkens kultur 140
  Gresk 1 140
  Gresk 2
(bygger på gresk 1)
140
  Latin 1 140
  Latin 2 (bygger på latin 1) 140
Engelsk
  Internasjonal engelsk  140
  Samfunnsfaglig engelsk
(bygger på internasjonal engelsk)
 140
  Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk)  140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  140
  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 140
Fremmedspråk
  Fremmedspråk I  140
  Fremmedspråk II
(bygger på fremmedspråk I)
140
  Fremmedspråk III
(bygger på fremmedspråk II)
140
Historie og filosofi
  Historie og filosofi 1 140
  Historie og filosofi 2
(bygger på historie og filosofi 1)
140
Kommunikasjon og kultur
  Kommunikasjon og kultur 1 140
  Kommunikasjon og kultur 2
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)
140
  Kommunikasjon og kultur 3
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)
140
Markedsføring og ledelse
  Markedsføring og ledelse 1 140
  Markedsføring og ledelse 2
(bygger på markedsføring og ledelse 1)
140
Medie- og informasjonskunnskap
  Medie- og informasjonskunnskap 1  140
  Medie- og informasjonskunnskap 2
(bygger på medie- og informasjonskunnskap 1) 
140
Næringslivsøkonomi   
  Økonomistyring  140
  Økonomi og ledelse
(bygger på økonomistyring) 
140
Politikk, individ og samfunn   
  Sosialkunnskap  140
  Samfunnsgeografi  140
  Sosiologi og sosialantropologi  140
  Politikk og menneskerettigheter  140
Psykologi  
  Psykologi 1   140
  Psykologi 2  140
Reiseliv og språk  
  Reiseliv og språk 1  140
  Reiseliv og språk 2
(bygger på reiseliv og språk 1) 
140
Rettslære  
  Rettslære 1  140
  Rettslære 2  140
Samfunnsøkonomi  
  Samfunnsøkonomi 1  140
  Samfunnsøkonomi 2
(bygger på samfunnsøkonomi 1) 
140
Samisk historie og samfunn   
  Samisk historie og samfunn 1  140
  Samisk historie og samfunn 2
(bygger på samisk historie og samfunn 1) 
140

 

Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket, og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg til de to fordypningsfagene, må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:
 • Programfag fransk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget fransk II, pluss fordypning i pro¬gramfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

 

3.3.2.2 Programområde for formgivingsfag for Vg2 og Vg3

Fra og med skoleåret 2016- 2017 er programområde for formgivingsfag omgjort til et eget studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. Innføringen er trinnvis. Skoleåret 2017-2018 vil det studieforberedende utdanningsprogrammet kunst, design og arkitektur være et tilbud for Vg1 og Vg2.Skoleåret 2018-2019 vil det være et tilbud for Vg1, Vg2 og Vg3.

Programområde for formgivingsfag vil bli avviklet trinnvis. For skoleåret 2016-2017 er det et tilbud til Vg2 og Vg3.Skoleåret 2017-2018 er det et tilbud kun til Vg3. Fra og med skoleåret 2018-2019 er dette programområdet ikke lenger en del av utdanningsprogram for studiespesialisering.

Elevene på programområde for formgivingsfag skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5, 9 og 14), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt formgivingsfag på Vg1, men er tatt inn til programområde for formgivingsfag på Vg2 og Vg3 (kolonne 2, 6, 10 og 15).
 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 11 og 16).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, 12 og 17).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4, 8, 13 og 18). 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgivingsfag
Omfang i timer Vg1 13
Kolonne nummer 1 2 3 4
  Ordinær  Uten formgiv. Vg1 Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk        
Norsk 1 113 113    
Førstespråk samisk/norsk 1     103  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     103  
Norsk for hørselhemmede 1       113
Norsk tegnspråk 1        75
Matematikk 1 140  140  140  140
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk 1 140 140 140 140
Fremmedspråk 1 113 113    
Samfunnsfag   84    
Geografi   56    
Historie        
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 702 842 682 664
Felles programfag fra eget programområde 140   140 140
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140   140 140
Totalt omfang 982 842 962 944
 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgivingsfag
Omfang i timerVg2 
Kolonne nummer 5 6 7 8
  Ordinær  Uten formgiv. Vg1 Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk        
Norsk 1 112 112    
Førstespråk samisk/norsk 1     103  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     103  
Norsk for hørselhemmede 1       112
Norsk tegnspråk 1      
Matematikk 1 84 84 84 84
Naturfag        
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1 112 112    
Samfunnsfag 84   84 84
Geografi 56   56 56
Historie 56 56 56 56
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 560 420 542 523
Felles programfag fra eget programområde 280 420 280 280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140 140 140 140
Totalt omfang 980 980 962 943
 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgivingsfag
Omfang i timerVg3 
Kolonne nummer 9 10 11 12 13
  Ordinær  Uten formgiv. Vg1 Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-
hemmede
Religion og etikk 84 84 84 84 84
Norsk 1 168 168 168    
Førstespråk samisk/norsk 1       103  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1       103  
Norsk for hørselhemmede 1         168
Norsk tegnspråk 1         75
Matematikk 1          
Naturfag          
Engelsk 1          
Fremmedspråk 1     140    
Samfunnsfag          
Geografi          
Historie 113 113 113 113 113
Kroppsøving 56 56 56 56 56
Sum fellesfag 421 421 561 459 496
Felles programfag fra eget programområde 420 420 420 420 420
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140 140   140 140
Totalt omfang 981 981  981 1019 1056
 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgivingsfag
Omfang i timerTotalt over 3 år 
Kolonne nummer 14 15 16 17 18
  Ordinær  Uten formgiv. Vg1 Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-
hemmede 
Religion og etikk 84 84 84 84 84
Norsk 1 393 393 393    
Førstespråk samisk/norsk 1       309  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1       309  
Norsk for hørselhemmede 1         393
Norsk tegnspråk 1         225
Matematikk 1 224 224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140 140
Engelsk 1 140 140 140 140 140
Fremmedspråk 1 225 225 365    
Samfunnsfag 84 84 84 84 84
Geografi 56 56 56 56 56
Historie 169 169 169 169 169
Kroppsøving 168 168 168 168 168
Sum fellesfag 1683 1683 1823 1683 1683
Felles programfag fra eget programområde 840 840 840 840 840
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 420 280 280 420 420
Totalt omfang 2943 2803 2943 2943 2943

13) Vg1 formgivingsfag er avviklet fra og med skoleåret 2016-2017.
1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.2.2.2.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområde for formgivingsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 7 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år. I det ordinære løpet innen dette programområdet er samfunnsfag og geografi lagt til Vg2.

Programfag

Elevene i programområde for formgivingsfag skal i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde. 840 av de 1 260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene går fram av tabell 8.
 • Valgfrie programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1 260 timene ovenfor skal nyttes til å velge programfag enten fra eget programområde (se tabell 8) eller fra andre programområder innen de tre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 840 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 16).

Uten formgivningsfag på Vg1

For elever som har hatt 842 og ikke 982 timer på Vg1 i utdanningsprogram for
studiespesialisering, er kravet til totalt timetall over tre år 2 803 (tabell 7, kolonne 15). Disse elevene har hatt samfunnsfag og geografi på Vg1, og skal derfor i stedet ha 140 timer ekstra felles programfag på Vg2 (tabell 7, kolonne 6). Til sammen skal disse elevene ha 1 683 timer fellesfag, 840 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, se tabell 7 (kolonne 15).

Programfag som inngår i programområde for formgivingsfag

Tabell 8 viser hvilke programfag som inngår i programområde for formgivingsfag. Hvert fagområde består av flere programfag.

 

Tabell 8 Programfag i programområde for formgivingsfag
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i formgivingsfag
Design og arkitektur
  Design og arkitektur 1 140
  Design og arkitektur 2
(bygger på design og arkitektur 1)
140
  Design og arkitektur 3
(bygger på design og arkitektur 2)
140
Visuelle kunstfag
  Visuelle kunstfag 1 140
  Visuelle kunstfag 2
(bygger på visuelle kunstfag 1)
140
  Visuelle kunstfag 3
(bygger på visuelle kunstfag 2)
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for formgivingsfag
  Samisk visuell kultur 140
  Scenografi og kostyme 140
  Trykk og foto 140
  Visuell kultur og samfunn 140

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3, 6, 10 og 14).
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg1 
Kolonne nummer 1 2 3
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk      
Norsk 1 113     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     113 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 140  140  140 
Naturfag 140  140  140 
Engelsk 1 140  140  140 
Fremmedspråk 1 113     
Samfunnsfag      
Geografi      
Historie      
Sum fellesfag 646  626  608 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram 1 196  196  196 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140  140  140 
Totalt omfang 982  962  944 
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg2 
Kolonne nummer 4 5 6
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk      
Norsk 1 112      
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103    
Norsk for hørselshemmede 1     112 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 84  84  84 
Naturfag      
Engelsk 1      
Fremmedspråk 1 112     
Samfunnsfag 84  84  84 
Geografi 56  56  56 
Historie 56  56  56 
Sum fellesfag 504  486  467 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram 1 336  336  336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140  140  140 
Totalt omfang 980  962  943
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg3 
Kolonne nummer 7 8 9 10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk 84  84   84   84  
Norsk 1 168  168     
Førstespråk samisk/norsk 1     103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     103   
Norsk for hørselshemmede 1       168 
Norsk tegnspråk 1       75 
Matematikk 1        
Naturfag        
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1   140     
Samfunnsfag        
Geografi        
Historie 113  113  113  113 
Sum fellesfag 365  505  403  440 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram 1 476  476   476   476  
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140    140  140 
Totalt omfang 981  981  1019 1056 
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerTotalt over 3 år 
Kolonne nummer 11 12 13 14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk 84  84   84   84  
Norsk 1 393  393     
Førstespråk samisk/norsk 1     309   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     309   
Norsk for hørselshemmede 1       393 
Norsk tegnspråk 1       225 
Matematikk 1 224  224   224   224  
Naturfag 140   140   140   140  
Engelsk 1 140   140   140   140  
Fremmedspråk 1 225  365     
Samfunnsfag 84    84    84    84   
Geografi 56   56   56   56  
Historie 169  169  169  169 
Sum fellesfag 1515  1655  1515  1515 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram 1 1008  1008  1008  1008 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 420  280  420   420  
Totalt omfang 2943 2943  2943 2943 

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.3.


 

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 10.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 10) eller fra programområdene innen de to andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 9 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 10 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

 

Tabell 10 Programfag i utdanningsprogram for idrettsfag
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i idrettsfag   
Aktivitetslære   
  Aktivitetslære 1  140 
  Aktivitetslære 2
(bygger på aktivitetslære 1) 
140 
  Aktivitetslære 3
(bygger på aktivitetslære 2) 
140 
Idrett og samfunn   
  Idrett og samfunn Vg2  56 
  Idrett og samfunn Vg3  84 
Treningsledelse   
  Treningslære 1-Vg1  56 
  Treningslære 1-Vg2  84 
  Treningslære 2
(bygger på treningslære 1) 
140 
Treningslære  
  Treningslære 1-Vg1  56 
  Treningslære 1-Vg2  84 
  Treningslære 2
(bygger på treningslære 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for idrettsfag   
Breddeidrett   
  Breddeidrett 1  140 
  Breddeidrett 2
(bygger på breddeidrett 1) 
140 
  Breddeidrett 3
(bygger på breddeidrett 2) 
140 
Friluftsliv   
  Friluftsliv 1  140 
  Friluftsliv 2
(bygger på friluftsliv 1) 
140 
Lederutvikling   
  Lederutvikling 1  140 
  Lederutvikling 2
(bygger på lederutvikling 1) 
140 
Toppidrett  
  Toppidrett 1  140 
  Toppidrett 2
(bygger på toppidrett 1)
140 
  Toppidrett 3
(bygger på toppidrett 2) 
140 

 

 

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles Vg1 og er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for musikk
 • Programområde for dans
 • Programområde for drama

Elevene har etter fullført Vg1 rett til inntak til ett av programområdene på Vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 11 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 11 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 11 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 11 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg1 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk       
Norsk 1 113     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     113 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk 1 140  140  140 
Fremmedspråk 1 113     
Samfunnsfag       
Geografi       
Historie       
Sum fellesfag  646  626  608 
Felles programfag fra eget programområde 1 140  140  140 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 196  196  196 
Totalt omfang  982  962  944 
 
Tabell 11 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg2 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk       
Norsk 1 112     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     112 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 84  84  84 
Naturfag       
Engelsk 1      
Fremmedspråk 1 112     
Samfunnsfag  84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Sum fellesfag  504  486  467 
Felles programfag fra eget programområde 1 336  336  336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140  140  140 
Totalt omfang  980  962  943
 
Tabell 11 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg3 
Kolonne nummer  10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk 1 168  168     
Førstespråk samisk/norsk 1     103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     103   
Norsk for hørselshemmede 1       168
Norsk tegnspråk 1       75
Matematikk 1        
Naturfag         
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1   140     
Samfunnsfag         
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Sum fellesfag  365  505  403  440
Felles programfag fra eget programområde 1 476  476  476  476
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140   140  140
Totalt omfang  981  981  1019 1056
 
Tabell 11 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonne nummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk 1 393  393     
Førstespråk samisk/norsk 1     309   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     309   
Norsk for hørselshemmede 1       393
Norsk tegnspråk 1       225
Matematikk 1 224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk 1 140  140  140  140
Fremmedspråk 1 225  225     
Samfunnsfag  84  84  84  84
Geografi  56  56  56  56
Historie  169  169  169  169
Sum fellesfag  1515  1655  1515  1515
Felles programfag fra eget programområde 1 952  952  952  952
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 476  336  476  476
Totalt omfang  2943  2943  2943 2943

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.4.


 

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 11 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde. 952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 13. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 14.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 12 viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 13 viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 14 viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 12 Programfag i programområde for musikk

 

Tabell 12 Programfag i programområde for musikk
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i musikk
Ergonomi og bevegelse
  Ergonomi og bevegelse 1 56
  Ergonomi og bevegelse 2
(bygger på ergonomi og bevegelse 1)
56
Instruksjon og ledelse
  Instruksjon og ledelse 140
Instrument, kor, samspill
  Instrument, kor, samspill 1 140
  Instrument, kor, samspill 2
(bygger på Instrument, kor, samspill 1)
140
Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)
140
Musikk i perspektiv
  Musikk i perspektiv 1 140
  Musikk i perspektiv 2
(bygger på musikk i perspektiv 1)
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for musikk
  Bevegelse 56
  Lytting 56
  Musikk 140
  Musikk fordypning 1 140
  Musikk fordypning 2
(bygger på musikk fordypning 1)
140
  Samisk musikk og scene 140

 

Tabell 13 Programfag i programområde for dans
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i dans
Dans i perspektiv
  Dans i perspektiv 1 140
  Dans i perspektiv 2
(bygger på dans i perspektiv 1)
140
Grunntrening i dans   
  Grunntrening i dans 1  56 
  Grunntrening i dans 2
(bygger på grunntrening i dans 1) 
56 
Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140
Scenisk dans 
  Scenisk dans 1  140
  Scenisk dans 2
(bygger på scenisk dans 1) 
140
  Scenisk dans 3
(bygger på scenisk dans 2) 
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for dans
  Bevegelse  56 
  Danseteknikker  140 
  Scenisk dans fordypning 1  140 
  Scenisk dans fordypning 2
(bygger på scenisk dans fordypning 1) 
140 Tabell 14 Programfag i programområde for drama 
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i drama   
Drama og samfunn   
  Drama og samfunn  140 
Musikk, dans og drama 
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140 
Teater og bevegelse  
  Teater og bevegelse 1  56 
  Teater og bevegelse 2
(bygger på teater og bevegelse 1) 
56 
Teater i perspektiv
  Teater i perspektiv 1  140 
  Teater i perspektiv 2
(bygger på teater i perspektiv 1) 
140 
Teaterproduksjon
  Teaterproduksjon 1  140 
  Teaterproduksjon 2
(bygger på teaterproduksjon 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for drama
  Bevegelse  56 
  Samisk musikk og scene  140 
  Teaterensemble  140 
  Teaterproduksjon fordypning 1  140 
  Teaterproduksjon fordypning 2
(bygger på teaterproduksjon fordypning 1) 
140 

3.3.5 Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg1 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk       
Norsk 1 113     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     113 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk 1 140  140  140 
Fremmedspråk 1 113     
Samfunnsfag       
Geografi       
Historie       
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  702  682  664 
Felles programfag fra eget programområde 1 280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1
Totalt omfang  982  962  944
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg2 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk       
Norsk 1 112     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     112 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 84  84  84 
Naturfag       
Engelsk 1      
Fremmedspråk 1 112     
Samfunnsfag  84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  560  542  523 
Felles programfag fra eget programområde 1 280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140  140  140 
Totalt omfang  980  962  943
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer  Vg3
Kolonne nummer  10
   Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk 1 168  168     
Førstespråk samisk/norsk 1     103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     103   
Norsk for hørselshemmede 1       168
Norsk tegnspråk 1       75
Matematikk 1        
Naturfag         
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1   140     
Samfunnsfag         
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Kroppsøving  56  56  56  56
Sum fellesfag  421  561  459  496
Felles programfag fra eget programområde 1 280  280  280  280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 280  280  280  280
Totalt omfang  981  981  1019 1056
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonne nummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk 1 393  393     
Førstespråk samisk/norsk 1     309   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     309   
Norsk for hørselshemmede 1       393
Norsk tegnspråk 1       225
Matematikk 1 224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk 1 140  140  140  140
Fremmedspråk 1 225  365     
Samfunnsfag  84  84  84  84
Geografi  56 56  56  56
Historie  169  169  169  169 
Kroppsøving  56  56  56  56 
Sum fellesfag  1683  1683  1683  1683 
Felles programfag fra eget programområde 1 840  840  840  840 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 420  420  420  420 
Totalt omfang  2943  2943  2943 2943 

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.4

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 16.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 16) eller fra programområdene innen de to andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 15 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Tabell 16 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 16 Programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag kunst, design og arkitektur
Kunst og visuelle virkemidler
  Kunst og visuelle virkemidler 1 140
  Kunst og visuelle virkemidler 2 140
  Kunst og visuelle virkemidler 3 140
Design og arkitektur
  Design og arkitektur 1 140
  Design og arkitektur 2 140
  Design og arkitektur 3 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for kunst, design og arkitektur
Kunst og skapende arbeid
  Kunst og skapende arbeid 140
Arkitektur og samfunn
  Arkitektur og samfunn 140
Design og bærekraft
  Design og bærekraft 140
Foto og grafikk
  Foto og grafikk 1 140
  Foto og grafikk 2 (bygger på foto og grafikk 1) 140
Samisk visuell kultur
  Samisk visuell kultur 140

3.3.6 Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 17 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 16 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 17 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg1 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk       
Norsk 1 113     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     113 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk 1 140  140  140 
Fremmedspråk 1 113     
Samfunnsfag       
Geografi       
Historie       
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  702  682  664 
Felles programfag fra eget programområde 1 280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1
Totalt omfang  982  962  944
 
Tabell 17 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg2 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Religion og etikk       
Norsk 1 112     
Førstespråk samisk/norsk 1   103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   103   
Norsk for hørselshemmede 1     112 
Norsk tegnspråk 1     75 
Matematikk 1 84  84  84 
Naturfag       
Engelsk 1      
Fremmedspråk 1 112     
Samfunnsfag  84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  560  542  523 
Felles programfag fra eget programområde 1 280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 140  140  140 
Totalt omfang  980 962  943
 
Tabell 17 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg3 
Kolonne nummer  10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk 1 168  168     
Førstespråk samisk/norsk 1     103   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     103   
Norsk for hørselshemmede 1       168
Norsk tegnspråk 1       75
Matematikk 1        
Naturfag         
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1   140     
Samfunnsfag         
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Kroppsøving 56  56  56  56
Sum fellesfag  421  561  459  496
Felles programfag fra eget programområde 1 280  280  280  280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 280  280  280  280
Totalt omfang  981  981  1019 1056
 
Tabell 17 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonne nummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole 
Samisk  Hørsel-hemmede
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk 1 393  393     
Førstespråk samisk/norsk 1     309   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     309   
Norsk for hørselshemmede 1       393
Norsk tegnspråk 1       225
Matematikk 1 224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk 1 140  140  140  140
Fremmedspråk 1 225  365     
Samfunnsfag  84  84  84  84
Geografi  56  56  56  56
Historie  169  169  169  169
Kroppsøving 168  168  168  168
Sum fellesfag  1683  1683  1683  1683
Felles programfag fra eget programområde 1 840  840  840  840
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 1 420  420  420  420
Totalt omfang  2943  2943  2943  2943

 1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.4.


 

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 17 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 18.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 18) eller fra programområdene innen de to andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 17 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Tabell 18 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

 

Tabell 18 Programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag medier og kommunikasjon
Mediesamfunnet
  Mediesamfunnet 1 140
  Mediesamfunnet 2 140
  Mediesamfunnet 3 140
Medieuttrykk
  Medieuttrykk 1 140
  Medieuttrykk 2 140
  Medieuttrykk 3 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for medier og kommunikasjon
Bilde
  Bilde 140
Grafisk design
  Grafisk design 140
Lyddesign
  Lyddesign 140
Tekst
  Tekst 140

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg

Tabell 19 Fag- og timefordeling på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg1 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Hørsel-hemmede 
Norsk 1 56  113     
Førstespråk samisk/norsk 1     45   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     45   
Norsk for hørselshemmede 1       56 
Norsk tegnspråk 1       56 
Matematikk 1 84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk 1 84  140  84  84 
Fremmedspråk 1   113     
Samfunnsfag    84     
Geografi    56     
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  336  842  370  392 
Felles programfag fra eget programområde 477    477  477 
Yrkesfaglig fordypning 14 168    140  112 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram        
Totalt omfang  981  842  987  981 
 
Tabell 19 Fag- og timefordeling på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Vg2 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Hørsel-hemmede 
Norsk 1 56       
Førstespråk samisk/norsk 1     45   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     45   
Norsk for hørselshemmede 1       56 
Norsk tegnspråk 1       56 
Matematikk 1        
Naturfag         
Engelsk 1 56    56  56 
Fremmedspråk 1        
Samfunnsfag  84    84  84 
Geografi         
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  252  56  286  308 
Felles programfag fra eget programområde 477  477  477  477 
Yrkesfaglig fordypning 14 253  253  225  197 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram   196 2    
Totalt omfang  982  982  988  982
 
Tabell 19 Fag- og timefordeling på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonne nummer  10  11  12 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Hørsel-hemmede 
Norsk 1 112  113     
Førstespråk samisk/norsk 1     90   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     90   
Norsk for hørselshemmede 1       112 
Norsk tegnspråk 1       112 
Matematikk 1 84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk 1 140  140  140  140 
Fremmedspråk 1   113     
Samfunnsfag  84  84  84  84 
Geografi    56     
Kroppsøving 112  112  112  112 
Sum fellesfag  588  898  656  700 
Felles programfag fra eget programområde 954  477  954  954 
Yrkesfaglig fordypning 14 421  253  365  309 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram   196     
Totalt omfang  1963  1824  1975  1963

1) Se den under punkt 3.4.1.
2) Timene kan disponeres til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i yrkesfaglig fordypning.
14) Elever som bruker yrkesfaglig fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i yrkesfaglig fordypning      dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.


3.4.1 Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

Fellesfag

Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
Elever med finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i finsk som andrespråk. Opplæring i finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for hørselshemmede, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (1PY, praktisk rettet) og matematikk T (1TY, teoretisk rettet).

Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene.

3.4.2 Vg1 og Vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av Vg1 og Vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 19 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 19 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 19 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene Vg1 og Vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 19 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer.

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg1 og Vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 20 og 21a–21i.

Yrkesfaglig fordypning

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av Vg1 og Vg2 ordinært ha 421 timer innenfor yrkesfaglig fordypning. Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om yrkesfaglig fordypning.

Tilpassede ordninger

Med samisk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg1 og Vg2
Elever med samisk som første- eller andrespråk, finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i yrkesfaglig fordypning. Se tabell 19.
Kryssløp fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp)

 • Elever som har hatt 842 timer på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på Vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på Vg2, slik at timetallet totalt på Vg2 blir minst 982 timer. Fagene kan være felles programfag fra yrkesfaglige utdanningsprogram eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
 • Elever som har hatt 982 timer på Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, følger samme ordning. Disse elevene tar samfunnsfag på Vg2 og kravet til valg av programfag og/eller yrkesfaglig fordypning på Vg2 blir derfor 112 timer. Fag- og timefordeling på Vg1 for disse elevene følger den som gjelder for det aktuelle studieforberedende utdanningsprogrammet. Totalt skal omfanget over to år for disse elevene være minst 1 963 timer.

Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tabell 20 Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
UtdanningsprogramProgramfagTimer
Bygg- og anleggsteknikk
  Produksjon 337
  Tegning og bransjelære 140
Design og håndverk
  Kvalitet og dokumentasjon 140
  Produksjon 337
Elektrofag
  Automatiseringssystemer 140
  Data- og elektronikksystemer 197
  Elenergisystemer 140
Helse- og oppvekstfag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Medier og kommunikasjon
  Mediedesign og medieuttrykk 159
  Mediekommunikasjon 159
  Medieproduksjon 159
Naturbruk
  Naturbasert aktivitet 140
  Naturbasert produksjon 337
Restaurant- og matfag
  Bransje, fag og miljø 150
  Kosthold og livsstil 150
  Råstoff og produksjon 177
Service og samferdsel
  Drift og oppfølging 168
  Kommunikasjon og service 140
  Planlegging 169
Teknikk og industriell produksjon
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Produksjon 197
  Tekniske tjenester 140

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tabellene 21a–21i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

 

Tabell 21a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Byggteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Klima-, energi- og miljøteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Overflateteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Treteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337

 

Tabell 21b Felles programfag på Vg2 design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer
Aktivitør
  Administrasjonsfag 140
  Aktiviseringsfag 337
Blomsterdekoratør
  Produksjon 337
  Produktutvikling 140
Børsemaker
  Produksjon 277
  Produktutvikling 200
Båtbyggerfag
  Produksjon 337
  Produktdesign 140
Design og duodji/duodje/duedtie
  Design og næring 140
  Duodji/duodje/duedtie 267
  Kulturforståelse 70
Design og gullsmedhåndverk
  Design og produktutvikling 140
  Gullsmedhåndverk 337
Design og tekstil
  Design og produktutvikling 140
  Produksjon og materialer 337
Design og trearbeid
  Produksjon  337
  Produktdesign  140
Frisør
  Frisyredesign  140
  Produksjon  337
Interiør og utstillingsdesign
  Produksjon  337
  Produktdesign  140
Pianostemming og pianoteknikk
  Pianostemming  215
  Pianoteknikk  262
Smed
  Design og produktutvikling 140
  Smedhåndverk  337
Ur- og instrumentmaker
  Produksjon og vedlikehold  337
  Produktutvikling  140

 

Tabell 21c Felles programfag på Vg2 elektrofag
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatisering
  Automatiseringssystemer 337
  Elenergisystemer 140
Data og elektronikk
  Data- og elektronikksystemer 281
  Elektronisk infrastruktur 196
Elenergi
  Automatiseringssystemer 140
  Data- og elektronikksystemer 140
  Elenergisystemer 197
Flyfag
  Luftfartøylære 337
  Teknisk vedlikehold 1 140
Kulde- og varmepumpeteknikk
  Elenergi- og automatiseringssystemer 140
  Kulde- og varmepumpesystemer 337

 

Tabell 21d Felles programfag påVg2 helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Ambulansefag
  Ambulansemedisin 197
  Ambulanseoperative emner 112
  Grunnleggende helsefag 168
Barne- og ungdomsarbeiderfag
  Helsefremmende arbeid 140
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 197
Fotterapi og ortopediteknikk
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Helsearbeiderfag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Helseservicefag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Hudpleie
  Helsefremmende arbeid 140
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 197

 

Tabell 21e Felles programfag på Vg2 medier og kommunikasjon
ProgramområdeProgramfagTimer
Medier og kommunikasjon
  Mediedesign og medieuttrykk 159
  Mediekommunikasjon 159
  Medieproduksjon 159

 

Tabell 21f Felles programfag på Vg2 naturbruk
Programområde Programfag Timer 
Akvakultur
  Anlegg og teknikk  140 
  Drift og produksjon  197 
  Oppdrett og miljø  140 
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
  Drift og vedlikehold  224 
  Nyanlegg  253 
Fiske og fangst
  Drift av fartøy  337 
  Fangst og redskaper  140 
Heste- og hovslagerfag
  Aktiviteter med hest  141 
  Hest og hestehold  168 
  Stalldrift  168 
Landbruk og gartnernæring 
  Forvaltning og drift  197 
  Produksjon og tjenesteyting  280 
Reindrift
  Reinen og dens naturmiljø  140 
  Reindriftsbasert produksjon  197 
  Økonomi og ressursforvaltning  140 
Skogbruk  
  Drift og vedlikehold  252 
  Skogskjøtsel, utmark og bedrift  225 

 

Tabell 21g Felles programfag på Vg2 restaurant- og matfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Kokk- og servitørfag
  Kosthold, ernæring og helse 140
  Råvarer og produksjon 197
  Servering, bransje og miljø 140
Matfag
  Bransje, fag og miljø 140
  Råvarer, produksjon og kvalitet 197
  Salg og marked 140

 

Tabell 21h Felles programfag på Vg2 service og samferdsel
ProgramområdeProgramfagTimer
IKT-servicefag
  Bruker- og driftsstøtte 168
  Drift og vedlikehold 169
  Virksomhetsstøtte 140
Reiseliv
  Etablering og drift 140
  Salg og markedsføring 140
  Vertskapsrollen 197
Salg, service og sikkerhet
  Markedsføring og salg 169
  Sikkerhet 140
  Økonomi og administrasjon 168
Transport og logistikk
  Bransjeteknikk 140
  Transport og logistikk 337

 

Tabell 21i Felles programfag på Vg2 teknikk og industriell produksjon
ProgramområdeProgramfagTimer
Arbeidsmaskiner
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Feilsøking og reparasjon 337
Bilskade, lakk og karosseri
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Karosseri- og lakkteknikk 337
Brønnteknikk
  HMS og kvalitet 140
  Leting, boring, komplettering 197
  Produksjon og brønnvedlikehold 140
Industriell møbelproduksjon
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Materiale og teknikker 140
  Produktutvikling og produksjon 197
Industritekstil og design
  Materialer og materialbruk 150
  Produksjon og styring 177
  Produksjonsforberedelse 150
Kjemiprosess
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Kjemisk teknologi 168
  Produksjon og vedlikehold 169
Kjøretøy
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Verkstedarbeid 337
Laboratoriefag
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Laboratoriearbeid 337
Maritime fag
  Dokumentasjon og kvalitet  150 
  Drift og operasjon  167 
  Skipstekniske tjenester  160 
Industriteknologi
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Produksjon  197 
  Reparasjon og vedlikehold  140 

3.4.3 Særløp – Vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter Vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på Vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp fremgår av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

 

Tabell 22 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over to år, særløp
Kolonne nummer 1 2 3 4
  Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Hørsel-hemmede
Norsk 112 113    
Førstespråk samisk/norsk     90  
Andrespråk norsk/samisk/finsk     90  
Norsk for hørselshemmede       112
Norsk tegnspråk       112
Matematikk 84 140 84 84
Naturfag 56 140 56 56
Engelsk 140 140 140 140
Fremmedspråk   113    
Samfunnsfag 84 84 84 84
Geografi   56    
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 532 842 600 644
Felles programfag fra eget programområde 477   477 477
Yrkesfaglig fordypning 168   140 112
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram   196    
Totalt omfang 1177 1038 1217 1233
Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på Vg2-nivå som angitt i tabell 22. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

Yrkesfaglig fordypning

Lærlinger som følger særløp, er fritatt for yrkesfaglig fordypning etter Vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har Vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 24b og 24f.Tabell 23 Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling på Vg3 i skole
Omfang i timerVg3
Kolonne nummer 1 2 3
  Ordinær Samisk Hørselhemmede
Kroppsøving 56 56 56
Felles programfag fra eget programområde 925 925 925
Totalt omfang 981 981 981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på Vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har Vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for Vg3 i skole, se tabell 24a–24f.

 

Tabell 24a Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer
Interiør
Felles programfag
  Interiørarbeid 660
  Presentasjon 265
Utstillingsdesign
Felles programfag
  Utstillingsarbeid 660
  Visuell kommunikasjon 265
Pianostemming og pianoteknikk
Felles programfag
  Bransjekunnskap 65
  Pianostemming 430
  Pianoteknikk 430

 

Tabell 24b Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for elektrofag
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Automatiseringssystemer 645
  Elenergisystemer 140
  Mekanisk arbeid 140
Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Apparater og utstyr 535
  Systemer og infrastruktur 390
Romteknologi
Felles programfag
  Elektronikk og kommunikasjonsteknologi 140
  Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer 140
  Romfysikk 140
  Romteknologi og satellitteknikk 140
  Telemetri 140
Fellesfag
  Matematikk og naturfag som på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2 224
Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 463
  Teknisk vedlikehold 2 462
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 478
  Teknisk vedlikehold 2 447

 

Tabell 24c Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Fotterapi
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesutøvelse 426
Apotekteknikk
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 371
  Kommunikasjon og samhandling 139
  Yrkesutøvelse 417
Helsesekretær
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 371
  Kommunikasjon og samhandling 184
  Yrkesutøvelse 371
Tannhelsesekretær
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesutøvelse 426
Hudpleier
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesutøvelse 426

 

Tabell 24d Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
ProgramområdeProgramfagTimer
Mediedesign
Felles programfag
  Design 420
  Prosjektstyring 365
  Strategi og marked 140

 

Tabell 24e Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Gartnernæring
Felles programfag
  Gartnerbedriften 168
  Omsetning 140
  Plantebruk 197
  Planteproduksjon 420
Landbruk og husdyrhold
Felles programfag
  Gårdsdrift 168
  Plante- og husdyrproduksjon 337
  Utmark og kulturlandskap 140
Valgfrie programfag
  Traktor og maskiner 140
  Økologisk landbruk 1 140
  Økologisk landbruk 2 140
  Økonomi og driftsledelse 140

 

Tabell 24f Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Feilsøking og diagnose 205
  Reparasjon og vedlikehold 580

3.4.5 Lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt som fastsetter at hele opplæringen, eller en større del av opplæringen enn det som følger av læreplanen, skal skje i bedrift, jf. opplæringsloven § 3-3, 4. ledd. Dette innebærer at opplæring som ordinært blir gitt i skole på Vg1, Vg2 og for noen fag Vg3, i stedet blir gitt i bedrift. 

Tabell 25 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Samlet timetall over to år for lærlingeruten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørselhemmede 
Norsk 1 112     
Førstespråk samisk/norsk 1   90   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   90   
Norsk for hørselshemmede 1      112
Norsk tegnspråk 1      112
Matematikk 1 84  84  84 
Naturfag  56  56  56 
Engelsk 1 140  140  140 
Samfunnsfag  84  84  84 
Geografi       
Kroppsøving (se testen nedenfor)      
Sum fellesfag  476  544  644 
Totalt omfang  476  544  644 

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.5 i teksten.

Fellesfag

Elever som tar Vg2 eller Vg1 og Vg2 i bedrift, skal likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 25. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 6 ledd.

Fritak fra kroppsøving
 • Lærlinger uten Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.
 • Lærlinger uten Vg3 i skole i lærefag som normalt har Vg3 i skole, avslutter faget med standpunktkarakter på Vg2.
Fritak fra yrkesfaglig fordypning
 • Lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende Vg3 for naturbruk og for medier og kommunikasjon


 

Tabell 26 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk og for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg3 
Kolonne nummer 
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Norsk 1 281     
Førstespråk samisk/norsk 1   219   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   219   
Norsk for hørselshemmede 1     281 
Norsk tegnspråk 1     113 
Matematikk 1 140  140  140 
Naturfag  84  84  84 
Engelsk 1      
Samfunnsfag       
Historie 140  113  140 
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  701  831  814 
Felles programfag fra eget programområde 140  140  140 
Yrkesfaglig fordypning     27
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram 140     
Totalt omfang  981  971 981 
 
Tabell 26 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk og for medier og kommunikasjon
Omfang i timer  Totalt over 3 år
Kolonne nummer   4  5  6
  Ordinær  Samisk  Hørsel-hemmede 
Norsk 1 393     
Førstespråk samisk/norsk 1   309   
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   309   
Norsk for hørselshemmede 1     393 
Norsk tegnspråk 1     225 
Matematikk 1 224  224  224 
Naturfag   140  140  140 
Engelsk 1 140  140  140 
Samfunnsfag  84  84  84 
Historie 140  113  140 
Kroppsøving 168  168  168 
Sum fellesfag  1289  1487  1514 
Felles programfag fra eget programområde 1094  1094  1094 
Yrkesfaglig fordypning 421  365  336 
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram 140     
Totalt omfang  2944  2946  2944

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.5 i teksten.


 

Utdanningsprogram for naturbruk og utdanningsprogram for medier og kommunikasjon har egne studieforberedende Vg3 som bygger på Vg1 og Vg2 i de respektive utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på studieforberedende Vg3 for naturbruk og for medier og kommunikasjon skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 26 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 26 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 26 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 26, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.4.
Programfag

Elevene på de studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk og for medier og kommunikasjon skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde. 140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på Vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 23.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram. 140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de tre studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 naturbruk står i tabell 27. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 28.
Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timer fra yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, finsk og norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på Vg3 påbygging. Se tabell 26.

Med norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på Vg3. Se tabell 26. Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på Vg3.

Programfag som inngår i studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Tabell 27 og 28 viser hvilke programfag som inngår i de to studieforberedende Vg3.

 

Tabell 27 Programfag på studieforberedende Vg3 for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Felles programfag
  Naturforvaltning 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 naturbruk
  Bruk og vern 140
  Feltarbeid i naturbruk 140
  Næringsdrift i naturbruk 140

 

Tabell 28 Programfag på studieforberedende Vg3 for medier og kommunikasjon
ProgramområdeProgramfagTimer
Felles programfag
  Medier og kommunikasjon 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 medier og kommunikasjon
  Bilde 140
  Lyd 140
  Tekst 140

 3.5.3 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 29 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg3   
Kolonne nummer 1 2 3 4
  Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Hørsel-hemmede
Norsk 1 281 280    
Førstespråk samisk/norsk 1     219  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     219  
Norsk for hørselshemmede 1       281
Norsk tegnspråk 1       113
Matematikk 1 140 84 140 140
Naturfag 84   84 84
Engelsk 1        
Fremmedspråk 1        
Samfunnsfag        
Geografi        
Historie 140 140 113 140
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 701 560 831 814
Felles programfag fra eget programområde        
Yrkesfaglig fordypning       27
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 140 140    
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram   140    
Totalt omfang 841 840 831 841
 
Tabell 29 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonne nummer 5 6 7 8
  Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Hørsel-hemmede
Norsk 1 393 393    
Førstespråk samisk/norsk 1     309  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1     309  
Norsk for hørselshemmede 1       393
Norsk tegnspråk 1       225
Matematikk 1 224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk 1 140 140 140 140
Fremmedspråk 1   113    
Samfunnsfag 84 84 84 84
Geografi   56    
Historie 140 140 113 140
Kroppsøving 168 168 168 168
Sum fellesfag 1289 1458 1487 1514
Felles programfag fra eget programområde 954 477 954 954
Yrkesfaglig fordypning 421 253 365 336
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 140 140    
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram   336    
Totalt omfang 2804 2664 2806 2804

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1.


Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og Vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 29 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 29 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 29 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7).
 • har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 29, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ha fellesfaget matematikk på 140 timer: praktisk matematikk (2PY).

Elever på Vg3 påbygging kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Det vises til punkt 3.3.1.4 for mulige kombinasjoner som gir generell studiekompetanse. Elever på yrkesfag kan i stedet for å følge det yrkesfaglige tilbudet i matematikk, velge det studieforberedende tilbudet.

Programfag

Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5, 6 og 8.

Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 29.

Med norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på Vg3 påbygging. Se tabell 24 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Med kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp). Disse elevene har fullført fellesfaget naturfag og skal ha færre timer i fellesfaget matematikk. Disse elevene skal i stedet ha 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3, se tabell 29 (kolonne 2 og 6).

3.5.4 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 30. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Dokumentasjon på gjennomført og bestått Vg4 påbygging skal påføres vitnemålet, slik at alt blir samlet på et vitnemål.

 

Tabell 30 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerVg4 påbygging  
Kolonne nummer 1 2 3
  Ordinær Samisk Hørsel-hemmede
Norsk 1 281    
Førstespråk samisk/norsk 1   219  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   219  
Norsk for hørselshemmede 1     281
Norsk tegnspråk 1     113
Matematikk 1 140 140 140
Naturfag 84 84 84
Engelsk 1      
Samfunnsfag      
Kroppsøving      
Historie 140 113 140
Sum fellesfag 645 775 758
Felles programfag fra eget programområde      
Yrkesfaglig fordypning      
Totalt omfang 645 775 758

 

Tabell 30 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerTotalt
Kolonne nummer 4 5 6
  Ordinær Samisk Hørsel-hemmede
Norsk 1 393    
Førstespråk samisk/norsk 1   309  
Andrespråk norsk/samisk/finsk 1   309  
Norsk for hørselshemmede 1     393
Norsk tegnspråk 1     225
Matematikk 1 224 224 224
Naturfag 140 140 140
Engelsk 1 140 140 140
Samfunnsfag 84 84 84
Kroppsøving 112 112 112
Historie 140 113 140
Sum fellesfag 1233 1431 1458
Felles programfag fra eget programområde 954 954 954
Yrkesfaglig fordypning 421 365 309
Totalt omfang 2608 2750 2721

1) Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1.


 

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 30 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 30 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 30, dvs. ordinært minst 645 timer.
Fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer. Se omtale under punkt 3.5.3.

 

3.5.5 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. Følgende fag fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • Norsk, 393 timer
 • Engelsk, 140 timer
 • Matematikk, 224 timer
 • Naturfag, 140 timer
 • Samfunnsfag, 84 timer
 • Historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det i tillegg til ordinær opplæring på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!