Lærende nettverk

Lærende nettverk er en metode som bidrar til at ansatte i barnehage og skole etablerer arbeidsformer som bidrar til endring og videreutvikling av praksis.

Lærende nettverk er en utviklingsstrategi som skal skape forståelse av hva en gitt tematikk i barnehage og skole er. Samtidig skal metoden bidra til å løse utfordringer der enhetene har for svak praksis innenfor området det arbeides med.

Lærende nettverk har vært brukt innenfor ulik tematikk som eksempelvis digital kompetanse, klasseledelse og vurdering for læring. Metoden skal styrke sammenhengen mellom det enkelte temas betydning og praktiske handlinger på egen barnehage eller skole.

Intensjonen med lærende nettverk er å bygge relasjoner og samarbeid mellom de som er involvert. Det vil si å:

  • skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for deltakere fra ulike steder å se seg selv i lys av andre.
  • utveksle erfaringer mellom andre skoler eller barnehager som redskap for nyskapende vurderingsarbeid