Selvmord og selvskading - akutt hjelp

Noen ganger har elever behov for akutt hjelp. Da er det andre aktører som må komme på banen.

Tilkalle hjelp

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Ring 116117 for legevaktsentralen i ditt område.

Ring 113 hvis det er akutt og står om liv.

Krisehjelp-informasjon (nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging) 

10 råd til skoleleder om ulykken rammer

  • Bruk beredskapsplanen til skolen
  • Kontakt politiet umiddelbart og sørg for rask oppgaveavklaring med nødetatene
  • Kontakt skoleeier umiddelbart
  • Aktiver skolens hjelpeapparat raskest mulig
  • Fordel oppgaver til skolens ledergruppe og avklar ansvar
  • Avklar hvem som håndterer media og hvordan
  • Informer alle ansatte om bekreftede opplysninger
  • Etabler kontakt med berørte foreldre
  • Sørg for bekreftet, entydig og direkte informasjon til alle elever
  • Sørg for bekreftet, entydig og direkte informasjon til alle foreldre