Læreplan i storurmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (STU3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 7. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2008-08-01T00:00:00 +2

Formål

Storurmakerfaget har lange håndverkstradisjoner og skal bidra til å synliggjøre og videreføre kulturarven. Storurmakerfaget skal bidra til restaurering og vedlikehold av store tårn- og fasadeur på offentlige og private bygg. Storurmakerfaget skal også bidra til vedlikehold og restaurering av gulvur og stueur og medvirke til produksjon av deler til urkasser og urverk.

Opplæringen skal vektlegge praktisk arbeid og bidra til utvikling av håndverksteknikker og motoriske ferdigheter innen storurmakerfaget. Opplæringen skal bidra til kunnskap om oppbygging og virkemåte for ulike urverk. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle håndverksfaglig kompetanse i bruk av materialer, verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgaver i storurmakerfaget. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse innen tilvirkning av enkeltdeler, gjenskaping av tradisjonelle store urverk, restaurering, reparasjon og vedlikehold av antikke urverk og kompliserte mekaniske og elektroniske produkter. Opplæringen skal også bidra til utvikling av kompetanse innen markedsføring og rådgivning knyttet til restaurering, reparasjon og vedlikehold av store urverk lokalt. Opplæringen skal stimulere til bruk av digitale verktøy i storurmakerfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er storurmaker.

Struktur

Storurmakerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Restaurering

Produktutvikling

Hovedområder

Restaurering

Hovedområdet omfatter vedlikehold og reparasjon av tårnur, fasadeur, gulvur og veggur. Det omfatter også produksjon av urdeler og rekonstruksjon av visere og tallskiver. Arbeid med urverk fra ulike tidsperioder inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter praktisk arbeid med teknikker, materialer og verktøy samt bruk av arbeidstegninger. Hovedområdet innbefatter kunnskap om stilarter i storurmakerfaget. Tilstandsvurdering og kundeveiledning samt helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter utarbeiding av skisser og tegninger samt kunnskap om storurmakerfagets tradisjoner og historie. Markedsundersøkelser, dokumentasjon av behov for storurmakerprodukter og -tjenester inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet beregning av materialforbruk og tidsbruk samt pris på egne arbeider. Presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid og bruk av digitale verktøy inngår i hovedområdet.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I storurmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i storurmakerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kolleger, leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere om materialer, estetikk og design. Det innebærer også å presentere eget arbeid.

Å kunne lese i storurmakerfaget innebærer å forstå og anvende faglitteratur. Det innebærer også å tolke og bruke arbeidstegninger, tekniske beskrivelser samt veiledninger med tegn og symboler.

Å kunne regne i storurmakerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser og tidsbruk. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former, strukturer, proporsjoner og komposisjoner. Det innebærer videre å forstå og bruke formler i beregninger av mekaniske urverk.

Å kunne bruke digitale verktøy i storurmakerfaget innebærer å bruke teknologisk utstyr i faglig og administrativt arbeid. Det innebærer også å eksperimentere med form, struktur og konstruksjon. Det innebærer videre å innhente og formidle informasjon og å presentere eget arbeid.

Kompetansemål

Etter Vg3

Restaurering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjenskape og tilpasse eget restaureringsarbeid til originalprodukter
 • bruke tegninger og annen visuell informasjon i eget restaureringsarbeid
 • lage deler til tårnur, gulvur, veggur og andre store ur
 • rekonstruere visere og tallskiver
 • beregne tannantall på hjul og drev
 • bruke ulike skjære- og dreieverktøy i eget restaureringsarbeid
 • kontrollere ulike finmekaniske komponenter ved bruk av måleverktøy
 • gjøre rede for og ivareta ulike stilarter i eget restaureringsarbeid
 • gjøre rede for og velge ulike materialer og legeringer tilpasset bruksområde og produkt
 • vurdere tilstanden på ulike store ur og veilede kunder ved reparasjon, vedlikehold og reklamasjon
 • gjøre rede for faguttrykk og bruke fagspråk i kommunikasjon med samarbeidspartnere, kunder og andre i eget arbeid
 • gjøre rede for og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i storurmakerfaget

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide skisser og arbeidstegninger for produksjon av ulike urdeler
 • gjøre rede for tradisjoner og stilepoker i storurmakerfaget
 • gjennomføre enkle markedsundersøkelser og dokumentere behov for tjenester i storurmakerfaget
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på eget arbeid
 • gjøre rede for og vurdere eget arbeid ut fra fagets historie
 • presentere og dokumentere eget arbeid med og uten digitale verktøy

Vurdering

Vg3 storurmakerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Restaurering

Produktutvikling

Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fire virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!