Læreplan i sjømatproduksjon Vg3 / opplæring i bedrift (SMP3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Råstoff og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere mottak, vidareforedling og omsetjing av sjømat
 • gjere greie for samanhengar mellom kvalitet og ulike fiske- og fangstmetodar
 • utføre mottakskontroll
 • velje råstoff og produksjonsmetode i samsvar med produktomtale og gjere greie for endringar som skjer under lagring
 • gjere greie for korrekt bløgging og kjenne til flekking for salting
 • sløye, filetere og reinse fisk
 • vurdere og utføre kjøle-, fryse- og tinemetodar for ulike typar råstoff
 • montere, bruke og demontere produksjonsutstyr
 • vedlikehalde utstyr
 • slipe og halde ved like knivar og anna handverktøy
 • meistre produksjonsprosessar i bedrifta
 • vurdere kvaliteten under produksjonsprosessen og på det ferdige produktet
 • gjere greie for kva rolle sjømaten speler for kosthald og helse
 • lage ulike produkt og lokale spesialitetar
 • utføre ulike pakke- og emballeringsmetodar i samsvar med gjeldande regelverk og produktomtale
 • utføre ulike konserveringsmetodar
 • utføre arbeidet utan å bryte kjølekjeda
 • lage kalkyle og rekne ut utbytte
 • gjere greie for lagerstyringssystemet i bedrifta

Hygiene og kvalitetsstyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • praktisere personleg hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene etter gjeldande regelverk
 • utføre reinhald og reinhaldskontrollar i samsvar med planar for reinhald
 • gjere greie for hygienesoner og følgje gjeldande regelverk og rutinar for persontrafikk og vareflyt
 • følgje rutinar for å kjempe mot insekt og andre skadedyr
 • gjere greie for oppgåver og verkeområde til tilsynsstyresmaktene
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk for kvalitetsstyring
 • forklare og følgje prinsippa for merking og sporing

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte utviklinga og organiseringa av bedrifta og kva rammevilkår og faktorar som kan påverke dei økonomiske resultata
 • vurdere kva bransjen har å seie for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • utføre profesjonell kundebehandling
 • gjere greie for innhaldet relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om dei rettane og pliktene forbrukarane har, under dette reglar om klagerett
 • gjere greie for forbrukarkrav om produktmerking og matvaretryggleik og gjeldande regelverk om dette
 • bruke digitale verktøy i vidareforedling og omsetjing av råstoff
 • følgje rutinar for helse, miljø og tryggleik og bruke verneutstyr
 • arbeide i samsvar med ergonomiske prinsipp
 • utføre ressurs- og miljøvennleg handtering av biologisk avfall i tråd med gjeldande regelverk
 • gjere greie for rutinar ved utslepp av biologisk materiale og konsekvensane for miljøet
 • følgje rutinar for kalibrering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!