Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag (SHS1-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.


Samisk historie og samfunn 1

Folk, bosetting og livsformer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere og bruke sentrale demografiske begreper
 • gjøre rede for det geografiske området Sápmi og folkegrupper i området i et historisk perspektiv
 • beskrive samisk befolkningsutvikling, livsformer og bosetting, og drøfte hendelser som har påvirket utviklingen
 • gjøre rede for samisk ressursutnytting og livsformer fra veidesamfunn via etableringen av primærnæringer fram mot dagens situasjon
 • drøft betydningen av kontinuitet, utvikling og omstilling i samiske samfunn

Kolonisering og assimilering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere begrepene kolonisering og assimilering, og gi eksempler fra Sápmi
 • gjøre rede for relasjoner mellom etniske grupper i Sápmi fra tidlig metalltid til tidlig nytid
 • gjøre rede for idéhistoriske strømninger og ulike nasjonalstaters holdninger til og politikk overfor samer, andre urfolk og minoriteter fra ca. 1700 og fram til andre verdenskrig
 • drøfte hvordan forskning kan ha vært brukt i kolonisering og assimilering
 • beskrive etablering og stenging av grenser i Sápmi, Lappekodicillen og andre konvensjoner som regulerer grenseoverskridende aktiviteter og drøft konsekvenser for den samiske befolkning
 • sammenligne kolonisering i Sápmi med koloniseringen i andre områder

Tradisjoner og forståelsesrammer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive samers verdensanskuelse med utgangspunkt i tradisjoner og tradisjonell kunnskap
 • drøfte forhold mellom individ, fellesskap og samfunn hos samer
 • gi eksempler på og å drøfte samiske sedvaner og verdier
 • gjøre rede for prinsipper for og endringer i samisk barneoppdragelse og sosialisering
 • gjøre rede for endring i arbeidsfordeling mellom menn og kvinner i samiske samfunn
 • beskrive hovedtrekk i samisk sosial organisering og forskjeller i forhold til nabofolkenes sosiale organisering
 • drøfte hvordan samhandling mellom samer og nabofolk kan føre til gjensidig påvirkning
 • reflektere over hva det innebærer at samer skal være likeverdige medlemmer av sivile samfunn og av statsfellesskap
 • drøfte tekster med ulik forståelse av samer og andre urfolk og vurdere om ulike oppfatninger kan ha sammenheng med faglig og kulturell bakgrunn

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!