Læreplan i religion, livssyn og etikk - samisk (RLE2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årstrinn

Kristendom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus
 • fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden
 • fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen
 • innhente opplysninger og fortelle om kirkeliv i Sápmi/Sábme/Saepmie i dag
 • samtale om noen sang- og salmetekster og om religiøs musikktradisjon i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • samtale om kristendom, kristen livstolking og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster
 • samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår og den apostoliske trosbekjennelse
 • forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer
 • beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Sirkumpolare urfolks religioner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi en oversikt over de mest sentrale guder og gudinner i samisk naturreligion og redegjøre for hvordan man forholdt seg til dem gjennom skikker og ritualer
 • diskutere fortellinger om hjelpe- og vokterskikkelser i naturen og sentrale verdispørsmål knyttet til forholdet mellom mennesket og naturen
 • samtale om kjente hellige steder i naturen og deres betydning i samisk tradisjon
 • beskrive forholdet mellom samisk naturreligion og kristendom i et historisk perspektiv
 • presentere hovedtrekk fra andre sirkumpolare urfolksreligioner

Jødedom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva Tanak, Tora og Talmud er, og samtale om sentrale jødiske fortellinger
 • samtale om jødedom, jødisk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosbekjennelsen, utvalgte tekster og aktuelle etiske utfordringer
 • forklare jødisk kalender og tidsregning, og beskrive jødiske høytider, ritualer og musikk
 • beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger
 • samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler, utvalgte tekster og aktuelle etiske utfordringer
 • forklare utgangspunket for islamsk tidsregning, og beskrive islamske høytider, ritualer og musikk
 • beskrive moskeen og reflektere over dens betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Hinduisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sentrale fortellinger i hinduismen
 • samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og etikk med vekt på noen guder og gudinner, synet på tilværelsen og det guddommelige, menneskesyn, utvalgte tekster og aktuelle etiske utfordringer
 • forklare hinduistisk høytidskalender, og beskrive hinduistiske høytider, ritualer og musikk
 • beskrive tempelet og reflektere over dets betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Buddhisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
 • samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, utvalgte tekster og aktuelle etiske utfordringer
 • forklare en buddhistisk høytidskalender, og beskrive buddhistiske høytider, ritualer og musikk
 • beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner

Livssyn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om hva et livssyn kan innebære
 • forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på virkelighetsforståelse, menneskesyn, utvalgte tekster og aktuelle etiske utfordringer
 • samtale om bakgrunn og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden
 • beskrive markeringer og sentrale seremonier innenfor livssynshumanismen i Norge og musikkuttrykk som gjenspeiler humanisme

Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva filosofi og etikk er
 • fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer
 • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
 • samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonen
 • drøfte noen verdispørsmål som de samiske samfunn er opptatt av i vår tid
 • samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet
 • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme
 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater og samtale om deres betydning

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!