Læreplan i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RHO3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Planlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og kalkulere arbeid etter tegninger og beskrivelser
 • bruke digitale verktøy til planlegging og beregning
 • vurdere renholdsbehov, utarbeide renholdsplaner og rapportere om dette
 • vurdere renholdsmetoder for ulike typer overflatematerialer på himling, vegger, gulv og inventar
 • velge kostnadseffektive metoder
 • velge renholdsutstyr ut fra ergonomiske prinsipper
 • foreta risikovurdering og bruke egnet verneutstyr

Renhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre ulike typer overflatebehandling for å sikre et godt innemiljø
 • bruke egnet arbeidsutstyr, metoder og maskiner
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • bruke digitale verktøy i arbeid med informasjon og dokumentasjon
 • utføre renhold og vedlikehold i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • vurdere kvalitet og estetikk i arbeidet
 • utføre renhold av myke, halvharde og harde overflater
 • begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metoder
 • identifisere ulike typer smuss, utføre egnet renhold og vurdere resultatet
 • bruke maskinelt renholdsutstyr
 • utføre spesialrenhold for forebygging av smitte
 • rengjøre datamaskiner, audiovisuelt utstyr og telefoner
 • bruke måleinstrumenter som ledd i å sikre et godt inneklima
 • utføre renhold etter ulike typer skadesanering
 • utføre regelmessig og periodisk renhold
 • fjerne tagging og graffiti og gjøre rede for ulike typer fasaderenhold
 • kildesortere og håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre profesjonell kundebehandling og service

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • følge etiske retningslinjer for faget og bransjen
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om helse, miljø og sikkerhet og om kvalitetssikringsrutiner
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!