Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Religionskunnskap og religionskritikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse
 • presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske samfunn
 • diskutere ulike religionsdefinisjoner
 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
 • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
 • gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
 • drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

Islam og en valgfri religion

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk
 • tolke noen av religionens sentrale tekster
 • gjøre rede for ulike retninger i religionen
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen
 • drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
 • sammenligne religionen med andre religioner og livssyn

Kristendommen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
 • beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
 • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
 • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
 • presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
 • drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
 • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
 • sammenligne kristendommen med andre religioner og livssyn

Filosofi, etikk og livssynshumanisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag
 • gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid
 • gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
 • forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenkning
 • drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
 • føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk og dimensjoner ved livssynshumanismen
 • presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningene
 • drøfte syn på kjønn og kjønnsroller hos noen filosofer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!