Læreplan i matematikk 2P (MAT5-03)

Denne læreplanen utgår

Kompetansemål etter 2P

Tal og algebra i praksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar
 • rekne med prosent og vekstfaktor, gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst

Statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar
 • berekne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
 • berekne og gjere greie for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
 • gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale
 • bruke rekneark i statistiske berekningar og presentasjonar

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data
 • analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
 • utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, og vurdere kva for informasjon modellane kan gje, og kva for gyldigheitsområde og avgrensingar dei har
 • bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon

Funksjonar i praksis

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
 • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!