Læreplan i matematikk X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matematikk X forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk X innebærer å formulere logiske resonnementer, forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser, ideer og hypoteser. Det vil si å stille spørsmål, delta i samtaler og drøftinger av matematiske situasjoner og problemer og argumentere for egne løsningsforslag. Det vil også si å formulere et matematisk bevis skriftlig med korrekt matematisk notasjon og logisk gyldige slutninger. I tillegg betyr det å skrive matematiske symboluttrykk og sette opp eller tegne tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer.

Å kunne lese i matematikk X innebærer å trekke matematisk relevant informasjon ut av en tekst. Det betyr å forstå matematiske symboluttrykk og logiske resonnementer. Det vil også si å forstå og tolke organisert visuell informasjon, som tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer.

Å kunne regne er den mest grunnleggende ferdigheten i matematikk. I matematikk X innebærer det fortrolighet med de ulike regneoperasjonene, uten bruk av digitale verktøy. Det vil også si å gjøre hensiktsmessige overslag og vurdere rimeligheten i svar.

Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk X innebærer å bruke digitale verktøy til omfattende beregninger og visualisering. Det innebærer også å hente, bearbeide og presentere matematisk informasjon i elektronisk form. I tillegg vil det si å vurdere verktøyets hensiktsmessighet, muligheter og begrensninger.

Side 5 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!