Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GJE3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Gjenvinning av avfall

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner
 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og sikre det
 • skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall
 • bruke gjenvinningsanleggets prosesser og maskiner
 • gjøre rede for den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen av avfallsgjenvinning
 • gjøre rede for verdiene i avfall som ressurs til råstoff og energigjenvinning
 • gjøre rede for utnyttelse av avfall til bruk i nye produkter
 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved ulike typer avfall
 • planlegge og styre bedriftens gjenvinningsprosesser
 • planlegge kildesorteringsløsninger
 • redegjøre for ulike typer gjenvinningsprosesser
 • deklarere og håndtere farlig avfall
 • bruke og vedlikeholde komprimerende utstyr
 • bruke og vedlikeholde sorteringsutstyr

Logistikk og kundebehandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og vedlikeholde bedriftens transportmidler og produksjonsutstyr
 • kontrollere vareflyten fra mottak til nedstrømsløsning
 • veilede kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall
 • kontrollere at avfallsfraksjonen er i tråd med avtalt kvalitet
 • emballere og lagre avfall på forsvarlig måte
 • sikre last ved transport og kontrollere at transportør har nødvendig dokumentasjon

Kvalitet og rammebetingelser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem i planlegging og gjennomføring av gjenvinningsprosesser
 • arbeide sikkert og forsvarlig i tråd med gjeldende regler for HMS
 • fylle ut dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav
 • registrere og rapportere avvik fra rutiner, systemer og standarder
 • beskrive forbedringsmuligheter på egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger
 • gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regelverk som er relevant for avfallshåndtering i bedriften
 • gjøre rede for regelverk som regulerer håndtering og lagring av farlig avfall
 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk, prosedyrer og instrukser
 • finne frem til oppdatert regelverk

Miljø og økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • redegjøre for miljømessige konsekvenser av avfallsforurensning
 • vurdere eget arbeid ut fra økonomiske og miljømessige hensyn
 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til råstoffverdiene av avfallet i et internasjonalt marked
 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til sortering og transport
 • bruke indekser og beregne den markedsmessige verdien av gjenvunnet materiale
 • redegjøre for klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering
 • redegjøre for hensikten med material- og retursystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!