Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GJE3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Gjenvinning av avfall

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • motta, vurdere og sortere avfall etter gitte kravspesifikasjoner
 • skille farlig avfall fra øvrig avfall og sikre det
 • skille ut og sikre elektrisk og elektronisk avfall
 • bruke gjenvinningsanleggets prosesser og maskiner
 • gjøre rede for den samfunnsøkonomiske og miljømessige betydningen av avfallsgjenvinning
 • gjøre rede for verdiene i avfall som ressurs til råstoff og energigjenvinning
 • gjøre rede for utnyttelse av avfall til bruk i nye produkter
 • gjøre rede for kjemiske og fysiske egenskaper ved ulike typer avfall
 • planlegge og styre bedriftens gjenvinningsprosesser
 • planlegge kildesorteringsløsninger
 • redegjøre for ulike typer gjenvinningsprosesser
 • deklarere og håndtere farlig avfall
 • bruke og vedlikeholde komprimerende utstyr
 • bruke og vedlikeholde sorteringsutstyr

Logistikk og kundebehandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke og vedlikeholde bedriftens transportmidler og produksjonsutstyr
 • kontrollere vareflyten fra mottak til nedstrømsløsning
 • veilede kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall
 • kontrollere at avfallsfraksjonen er i tråd med avtalt kvalitet
 • emballere og lagre avfall på forsvarlig måte
 • sikre last ved transport og kontrollere at transportør har nødvendig dokumentasjon

Kvalitet og rammebetingelser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke bedriftens kvalitets- og internkontrollsystem i planlegging og gjennomføring av gjenvinningsprosesser
 • arbeide sikkert og forsvarlig i tråd med gjeldende regler for HMS
 • fylle ut dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav
 • registrere og rapportere avvik fra rutiner, systemer og standarder
 • beskrive forbedringsmuligheter på egne arbeidsområder og utarbeide forslag til løsninger
 • gjøre rede for nasjonalt og internasjonalt regelverk som er relevant for avfallshåndtering i bedriften
 • gjøre rede for regelverk som regulerer håndtering og lagring av farlig avfall
 • arbeide i tråd med gjeldende regelverk, prosedyrer og instrukser
 • finne frem til oppdatert regelverk

Miljø og økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • redegjøre for miljømessige konsekvenser av avfallsforurensning
 • vurdere eget arbeid ut fra økonomiske og miljømessige hensyn
 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til råstoffverdiene av avfallet i et internasjonalt marked
 • bruke økonomiske kalkyler knyttet til sortering og transport
 • bruke indekser og beregne den markedsmessige verdien av gjenvunnet materiale
 • redegjøre for klima- og miljøutfordringer knyttet til avfallshåndtering
 • redegjøre for hensikten med material- og retursystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!